10 x 100 x 500

X rajd kolarski PILSKA SETKA w 500-letnich Kaczorach

W drug? pogodn? sobot? spó?nionej tegorocznej wiosny, czyli 20 kwietnia 2013 r., do siedziby Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic dotar?o blisko 80 rowerzystów X rajdu kolarskiego „PILSKA SETKA". Trasa rajdu wiod?a z Pi?y przez Kalin? do Kaczor, potem do ?mi?owa i Zelgniewa. Dalej przez G?ubczyn i Star? ?ubiank? do Szyd?owa,...

Czytaj więcej...

?ywy pomnik jubileuszu 500-lecia Kaczor

D?b na 500-lecie Kaczor

W niedziel?, 5 maja 2013 r., przy Ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach, po Mszy ?w. o godz. 11.00, zostanie posadzony d?b upami?tniaj?cy 500-lecie Kaczor. D?b b?dzie posadzony w pobli?u ju? rosn?cych pami?tkowych drzew. W 2006 r., w 1. rocznic? ?mierci Jana Paw?a II (zmar? 2 kwietnia 2005 r.),...

Czytaj więcej...

Wiosno, ach to ty!

W poszukiwaniu pierwszych ?ladw wiosny

Pogoda przypomina luty na prze?omie marca, a jest pocz?tek kwietnia; no có? przynajmniej wiosna cho? spó?niona i tak powoli zaczyna dawa? o sobie zna?. Odczuwamy coraz mocniejsze grzanie s?o?ca i widzimy masowe roztopy ?niegu. Cierpliwie trwamy w poszukiwaniu pierwszych ?ladów wiosny... Tekst: Patrycja Lewandowska, uczennica kl. IV Szko?y Podstawowej w...

Czytaj więcej...

Pani Eleonora D?ugosz

Eleonora D?ugosz pierwszym honorowym cz?onkiem SPKiO

Zbli?aj?ca si? rocznica 500-lecia Kaczor zach?ca do refleksji nad wydarzeniami z historii naszej ma?ej Ojczyzny, ale i do przywo?ania spo?ecznej ?wiadomo?ci tych ludzi, których praca, inwencja i umiej?tno?? zach?cania innych do dzia?ania od dziesi?cioleci i stuleci rozwija?y Kaczory i ich okolice. Jan Kochanowski pisa?: „S?u?my poczciwej s?awie, a jako kto...

Czytaj więcej...

moje?abostowo.pl

Podziel si? wspomnieniami z kolonii w ?abostowie

Na adres: redakcja@mojekaczory.pl przyszed? list. Witam! Chcia?bym si? dowiedzie?, czy zamierzacie Pa?stwo zaj?? si? kiedy? tematyk? o?rodka kolonijnego w ?abostowie. Jak pami?tam z lat 70. XX w., przyje?d?a?o tam corocznie tak wiele dzieci i kadry wychowawczej, przez co obiekt ten w fenomenalny sposób t?tni? ?yciem. Z tym miejscem ??cz? mnie...

Czytaj więcej...