Dlaczego Stowarzyszenie?

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic (SPKiO) powsta?o we wrze?niu 2012 r., osobowo?? prawn? uzyska?o 23.10.2012 r. (Numer KRS 0000437392). Celem dzia?alno?ci Stowarzyszenia jest odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie wiedzyo historii, osi?gni?ciach i kulturze ziemi kaczorskiej,  ludziach z ni? zwi?zanych, zabytkach, pomnikach przyrody, wydarzeniach.
Stowarzyszenie chce utrwali? wiedz? osób zwi?zanych z Kaczorami, które si? tu urodzi?y, wychowa?y lub mieszka?y. Ka?de wspomnienie, ka?da zas?yszana historia albo fotografia jest ogromnie cenna. Chcemy rejestrowa? wiedz? o naszej miejscowo?ci i j? udost?pnia?.

 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...