Bo?e Cia?o, Kaczory 31 maja 2018

Relacjonuje Marian Encminger

Zapraszamy na fotograficzn? relacj? z procesji Bo?ego Cia?a 2018 w Kaczorach do naszej galerii i do albumu na Facebooku. Autorem zdj?? jest Marian Encminger....

Czytaj więcej...

?p. Andrzej Szymczak

...

7 czerwca 2018 r. zmar? wspó?za?o?yciel SPKiO, ANDRZEJ SZYMCZAK, pedagog, wychowawca, nauczyciel muzyki, organista i dyrygent chóru parafii pw. ?w. Andrzeja Boboli w Kaczorach....

Czytaj więcej...

ELEONORA D?UGOSZ

Wspomnienie

12 maja 2018 r. zmar?a Eleonora D?ugosz, pierwsza osoba, któr? Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic obdarzy?o tytu?em „Honorowego Cz?onka Stowarzyszenia". Eleonora D?ugosz urodzi?a si? 24 grudnia 1928 r. w Margoninie w rodzinie Wincentego i Witos?awy Zaczy?skich. Tu w 1935 rozpocz??a nauk? przerwan? wybuchem II Wojny ?wiatowej. Nauk? kontynuowa?a po wojnie. W czasie okupacji kierowana by?a przez Niemców...

Czytaj więcej...

Rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz dla Niepodleg?ej

Ciekawy sposb uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci

12 maja 2018 r. przez Gmin? Kaczory przejechali zwolennicy dwóch kó?ek oraz ksi??ek. By?a to ju? VIII edycja rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz". W tym roku zosta? on po?wi?cony100. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. Wzi??o w nim udzia? 34 uczestników. Komandorem rajdu by? Ryszard Grze?kowiak nauczyciel-bibliotekarz z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w...

Czytaj więcej...

Henryk Zydorczak (1938 - 2018) - zas?u?ony chodzie?anin

Zmar? Prezes Towarzystwa Mi?o?nikw Ziemi Chodzieskiej

29 kwietnia 2018 r. zmar? Henryk Zydorczak, cz?owiek zas?u?ony na wielu polach swej dzia?alno?ci dla Ziemi Chodzieskiej. Henryk Zydorczak urodzi? si? 7 lipca 1938 r. w Chodzie?y. W Chodzie?y uko?czy? szko?? podstawow? i ?redni? (1956 r.). W 1960 r. uko?czy? w Poznaniu Studium Nauczycielskie, ze specjalno?ci? nauczyciela historii. W 1967...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Andrzej Szymczak (1950 - 2018)

    Mija pierwsza rocznica śmierci ANDRZEJA SZYMCZAKA - członka naszego Stowarzyszenia, naszego Kolegi, nauczyciela kilkorga z nas. Jemu poświęcamy poniższe wspomnienie. ANDRZEJ SZYMCZAK urodził się 8 grudnia 1950 r. w CHODZIEŻY....

    Czytaj więcej...