Majwka 2017; uzupe?nienie

Zapachnia?o, zaja?nia?o, wiosna, ach to ty Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty

Z powodu z?o?liwo?ci Internetu w relacji z majówki 2017 nie umieszczono zawieraj?cego wa?ne informacje tekstu, którego autork? jest Ewa Semanicka – wiceprezes SPKiO. Autork? przepraszamy i naprawiamy to niedopatrzenie: Zapachnia?o, zaja?nia?o, wiosna, ach to ty Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty… (Marek Grechuta) Tradycja majówek si?ga g??boko w zwyczaje i obrz?dowo??...

Czytaj więcej...

Majwka 2017

Razem Kaczory, Chodzie? i Pi?a

W sobot?, 13 maja 2017 r., na majówce, w „pi?knych okoliczno?ciach przyrody" [ „Rejs", re?. M.Piwowski] spotkali si? cz?onkowie trzech stowarzysze?: Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic, Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej oraz Towarzystwa Mi?o?ników Miasta Pi?y. Przyby?ych na majówk? przywita?a i spotkanie prowadzi?a Ewa Semanicka - wiceprezes SPKiO. G?os zabrali: Bogdan Lach -...

Czytaj więcej...

Halina Rogozi?ska - powstaniec warszawski

BohaterON - w??cz histori?!

Maj?ca siedzib? we Wroc?awiu Fundacja Sensoria zorganizowa?a ogólnopolsk? kampani? „BohaterON - w??cz histori?!" maj?c? na celu upami?tnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wys?anie symbolicznych kartek, dystrybuowanych na terenie ca?ego kraju. Projekt ma edukowa? Polaków, bazuj?c na historiach Powsta?ców, wzmacnia? poczucie to?samo?ci narodowej, krzewi? postawy patriotyczne. Jego I edycja trwa?a od...

Czytaj więcej...

Kochasz Polsk?, wywie? flag?.

Powiewa flaga, gdy wiatr si? zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwie?

Prosimy wszystkich: szanuj?c Polsk?, wywie? 2 maja flag? pa?stwow?. „Powiewa flaga, gdy wiatr si? zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwie?" – pisa? Czes?aw Janczarski (ur. 2.09.1911r. w Hruszwicy, k.Równego, na Wo?yniu), ucz?c nas szacunku i mi?o?ci do symbolu, jakim jest flaga pa?stwowa. 2 maja obchodzimy Dzie? Flagi...

Czytaj więcej...

Weso?y nam dzie? dzi? nasta?! Tego dnia Chrystus zmartwychwsta?!

Wielkanocne ?yczenia od SPKiO

Naszym sponsorom, osobom i instytucjom nas wspieraj?cym, w?adzom Gminy Kaczory, naszym sympatykom, wszystkim mieszka?com naszej gminy i okolic ?yczymy radosnych, spokojnych i szcz??liwych ?wi?t Wielkanocy. Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Majówka w Szamocinie

    17 maja 2019 r. w Szamocinie miało miejsce kolejne spotkanie współpracujących ze sobą: Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej (TMZCh), Stowarzyszenia Przyjaciół Kaczor i Okolic oraz Towarzystwa Miłośników Miasta Piły (TMMP). Spotkanie...

    Czytaj więcej...