Janina Lewandowska lata?a w Rzadkowie, zgin??a w Katyniu

SPKiO w Lusowie

W po?owie lipca 2015 r. przedstawiciele SPKiO odwiedzili Lusowo (gm. Tarnowo Podgórne, pow. pozna?ski), miejscowo?? rodzinn? Janiny Lewandowskiej, która by?a zwi?zana z Rzadkowem. Ojcem J. Lewandowskiej by? gen. Józef Dowbor Mu?nicki, który 16 stycznia 1919 r. zosta? dowódc? Powstania Wielkopolskiego (przed nim powstaniem dowodzi? Stanis?aw Taczak). Janina Lewandowska urodzi?a si? 22 kwietnia 1908 r. Mieszka?a...

Czytaj więcej...

Po?egnanie ks. Jerzego Ptacha. Nowe fotografie.

Zdj?cia otrzymane od Antoniego Koz?owskiego

Raz jeszcze wracamy do po?egnania ks. Jerzego Ptacha. Powodem s? zdj?cia, które udost?pni? Antoni Koz?owski. Oto one: /07.07.2015/...

Czytaj więcej...

Ks. Jerzy Ptach odszed? ze ?mi?owa

Po?egnanie po 35 latach

Delegacja Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic, 28 czerwca 2015 r., wzi??a udzia? w ?mi?owie w uroczystej Mszy ?w., na której ?egnano proboszcza, ks. kanonika Jerzego Ptacha, odchodz?cego na emerytur?. Ksi?dz J. Ptach jest honorowym cz?onkiem SPKiO. Na uroczysto?ci dzi?kowali?my mu za wspó?prac? wokó? propagowania historii naszej...

Czytaj więcej...

Jarmark Kultury Ludowej w Str?ewie

SPKiO wsplnie z Towarzystwem Mi?o?nikw Ziemi Chodzieskiej

...

Czytaj więcej...

Jeste?my na Twitterze

SPKiO szerzej informuje o swojej dzia?alno?ci

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic rozszerza sposoby informowania o swojej dzia?alno?ci i propagowania wiedzy o naszej ma?ej Ojczy?nie. Od 28 maja 2015 r. jeste?my zarejestrowanym u?ytkownikiem Twittera. Zapraszamy: https://twitter.com/MojeKaczory...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Troch? autopromocji

    Do dwóch banerów, o których pisali?my w poprzedniej informacji, do??czy? trzeci. Umieszczony zosta? na zbiegu ulic ?mi?owskiej i Le?nej. Jego tre?? ró?ni si? zasadniczo od banerów stoj?cych przy ul. Pilskiej...

    Czytaj więcej...