Stowarzyszenie Roku 2017

Tygodnik Pilski zaprasza do udzia?u w plebiscycie

SPKiO zosta?o zg?oszonego do plebiscytu Tygodnika Pilskiego „Stowarzyszenie Roku 2017". Plebiscyt obejmuje stowarzyszenia dzia?aj?ce na ró?nych polach: charytatywnym, prozdrowotnym, kulturalnym.  G?osowa? mo?na za pomoc? SMS-ów, do 24 pa?dziernika 2017 r., do godz. 20.59. Wystarczy w tre?? SMS-a wpisa? kod przypisany do kandydata (SPKiO ma kod SRP.80) i wys?a? go na...

Czytaj więcej...

Franciszek Kodrycki

Nauczyciel zwi?zany z Dziembowem, Kaczorami i Chodzie??

Po raz trzeci otwieramy wydan? przez Miejsk? Bibliotek? Publiczn? im. Stefana Michalskiego w Chodzie?y, z inspiracji Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej, w 2005 r., ksi??k? „Nauczyciele i wychowawcy". Ukaza?a si? ona jako trzeci tom cyklu „Zas?u?eni dla Ziemi Chodzieskiej". Henryk Zydorczak, prezes TMZCh, pisze we wst?pie: „Ksi??ka ta ma za zadanie...

Czytaj więcej...

Kapral Piotr Konieczka i Szczepan ?awniczak trwaj? na wiecznej warcie

Uczcili?my pami?? bohaterw

1 wrze?nia 2017 r. na cmentarzu parafialnym w ?mi?owie cz?onkowie SPKiO wraz z m?odzie?? i nauczycielkami Szko?y Podstawowej w Kaczorach oddali ho?d poleg?ym za Polsk? 1 wrze?nia 1939 r. stra?nikom granicznym: kapralowi Piotrowi Konieczce i Szczepanowi ?awniczakowi. Po od?piewaniu hymnu narodowego na grobach bohaterów z?o?one zosta?y kwiaty i zapalone znicze. Ich pami?? zebrani uczcili...

Czytaj więcej...

Pobrka Wielka w ksi??kowej monografii

590 lat historii Pobrki Wielkiej

Licz?ca ok. 400 mieszka?ców Pobórka Wielka obchodzi w 2017 roku 590. rocznic? istnienia. Pierwsza pisemna wzmianka o wsi ukaza?a si? bowiem w 1427 roku. Jubileusz zosta? upami?tniony ksi??k? „Pobórka Wielka". Jej autork? jest Halina Drab. We wprowadzeniu do dzie?a Roman Chwaliszewski, kierownik pilskiej delegatury Wojewódzkiego Urz?du Ochrony Zabytków w...

Czytaj więcej...

Dominika Encminger dosta?a odpowied? od uczestniczki Powstania Warszawskiego

BohaterON - w??cz histori?

W 73. rocznic? wybuchu Powstania Warszawskiego wracamy do tematu poruszonego przed dwoma miesi?cami. Informowali?my wtedy o kampanii „BohaterON - w??cz histori?!" (organizowanej przez wroc?awsk? Fundacj? Sensoria), maj?cej na celu upami?tnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wys?anie do nich symbolicznych kartek, Cz?onkowie Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic w??czyli si? w to dzia?anie. W...

Czytaj więcej...