Wiosenne porz?dki przy ko?ciele ?w. Andrzeja Boboli

Pracowa?y dzieci i wraz z doros?ymi

Grupa uczniów Szko?y Podstawowej w Kaczorach, wspólnie ze swymi nauczycielami oraz cz?onkami Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic i osobami niezrzeszonymi, sprz?ta?a, 24 kwietnia 2015 r., teren wokó? ko?cio?a pw. ?w. Andrzeja Boboli w Kaczorach. Praca przy niszczej?cym najwa?niejszym zabytku Kaczor pozwoli?a na poznanie przez dzieci historii budowli i obejrzenie jej wn?trza.  26.04.2015/...

Czytaj więcej...

Chrystus zmartwychwsta? - prawdziwie zmartwychwsta?

Wielkanocne ?yczenia od SPKiO

 ...

Czytaj więcej...

Pi?a na zdj?ciach lotniczych 1914-1945

Niezwyk?a ksi??ka o historii Pi?y

31 marca 2015 r. przedstawiciele SPKiO wzi?li udzia? w odbywaj?cej si? w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile promocji ksi??ki „Pi?a na zdj?ciach lotniczych 1914-1945". Jej autorami s? Maciej Usurski, Rafa? Ruta i ks. Robert Kulczy?ski SDB. Ksi??ka jest efektem trzech lat bada? i poszukiwa?, które...

Czytaj więcej...

Nasz album w bibliotekach uniwersyteckich

Ksi??ka o Kaczorach i okolicach jest jeszcze dost?pna

Wydana przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic ksi??ka „Kaczory i okolice na starych fotografiach 1513 - 2013" trafi?a nie tylko do kilkuset bibliotek domowych, lecz znalaz?a si? równie? w ksi?gozbiorach bibliotek instytucjonalnych. Egzemplarze naszego albumu od kilku miesi?cy dost?pne s? w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Jagiello?skiego i Uniwersytetu Wroc?awskiego.  Informacja o...

Czytaj więcej...

Ks. Kanonik Jerzy Ptach, historyk i spo?ecznik

Ks. Kanonik Jerzy Ptach, honorowym cz?onkiem SPKiO

23 stycznia 2015 r. w Gminnym O?rodku Kultury w Kaczorach odby?o si? uroczyste zebranie Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic, w trakcie którego ks. Kanonik Jerzy Ptach, proboszcz parafii ?mi?owo, w dowód uznania za wieloletni? dzia?alno?? historyczno - spo?eczn?, otrzyma? tytu? Honorowego Cz?onka Stowarzyszenia. W zebraniu nie mog?a uczestniczy? 2015-03-13 19:54:08 Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Wojenny reporta?

    Zamkni?ta zosta?a ju? wystawa „Wiara naszych przodków – co przetrwa?o" zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic na 500 – lecie Kaczor. Jednak do 28 lutego 2013 r. w Gminnym...

    Czytaj więcej...