Kaczorscy Patrioci zapraszaj? do Rzadkowa

Spotkanie w ramach IV Pilskich Dni ?o?nierzy Wykl?tych

W ramach obchodów IV Pilskich Dni ?o?nierzy Wykl?tych, w imieniu Kaczorskich Patriotów, zapraszamy na spotkanie, którego bohaterem b?dzie ostatni dowódca Narodowych Si? Zbrojnych, pu?kownik Stanis?aw Kasznica: ur. 25 lipca 1908 we Lwowie, stracony12 maja 1948 w Warszawie, poprzez studia, s?u?b? wojskow?, prac? i dzia?alno?? zbrojnego podziemia zwi?zany z Wielkopolsk?. W...

Czytaj więcej...

Po drugiej stronie lustra

Informacje sprzed 90 lat

W domu pewnego mieszka?ca Kaczor wisia?o na ?cianie stare lustro. Poniewa? lustro straci?o blask i przesta?o spe?nia? swoje funkcje, zapad?a decyzja o jego naprawie. ?eby wyj?? z ram szk?o, nale?a?o zdj?? tyln? ?ciank?. Po zdj?ciu drewnianej p?yty okaza?o si?, ?e jest ona oddzielona od szk?a gazetami. By?y to egzemplarze „Go?ca Wielkopolskiego"...

Czytaj więcej...

Kaczory w noworocznej szacie

Nocne fotografie

Ponawiaj?c z?o?one wcze?niej ?yczenia szcz??liwego Nowego Roku 2016, prezentujemy Pa?stwu fotografie Kaczor wykonane w noworoczn? noc. W Nowy Rok do roz?wietlonych bo?onarodzeniowych iluminacji ulic i domów do??czy?a przyroda, biel?c wszystko ?niegiem, który uwypukli? pi?kno miejscowo?ci. Zach?caj?c do obejrzenia fotografii, zapraszamy do przesy?ania na nasz adres redakcja@mojekaczory.pl  zdj?? innych miejscowo?ci naszej Gminy....

Czytaj więcej...

97. rocznica Powstania Wielkopolskiego

Obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Gminie Kaczory

27 grudnia 2015 r. na cmentarzu w Kaczorach odby?a si? uroczysto?? patriotyczna w 97. rocznic? wybuchu Powstania Wielkopolskiego zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic, Kaczorskich Patriotów oraz Szko?? Podstawow? w Kaczorach. Prezes SPKiO, Bogdan Lach, powita? przyby?ych na uroczysto??, po czym przedstawi? sylwetki kilku uczestników Powstania spoczywaj?cych na cmentarzu...

Czytaj więcej...

?yczenia na Bo?e Narodzenie i Nowy Rok

Podnie? r?k?, Bo?e Dzieci?, b?ogos?aw

"Albowiem Dzieci? nam si? narodzi?o, Syn zosta? nam dany, na Jego barkach spocz??a w?adza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Ksi??? Pokoju". Iz 9;5 Wszystkim mieszka?com gminy Kaczory i okolic, naszym sponsorom, osobom nas wspieraj?cym, naszym sympatykom, ?yczymy radosnych, spokojnych i szcz??liwych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz du?o...

Czytaj więcej...