Troch? autopromocji

SPKiO reklamuje si?

Do dwóch banerów, o których pisali?my w poprzedniej informacji, do??czy? trzeci. Umieszczony zosta? na zbiegu ulic ?mi?owskiej i Le?nej. Jego tre?? ró?ni si? zasadniczo od banerów stoj?cych przy ul. Pilskiej i ul. Chodzieskiej. Najnowszy zawiera informacj? o istnieniu Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic i jest form? promocji stowarzyszenia. SPKiO ma...

Czytaj więcej...

Jubileusz na ulicy

Wszystkich witaj? 500-letnie Kaczory

W ostatnich tygodniach Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic przy dwóch ulicach, którymi wje?d?a si? do Kaczor, umie?ci?o banery informuj?ce o jubileuszu 500-lecia Kaczor. Jeden baner stan?? przy ul. Pilskiej, drugi przy ul. Chodzieskiej. Przez najbli?sze miesi?ce b?d? one elementem wystroju naszej miejscowo?ci. Mieszka?ców Kaczor i przybywaj?cych go?ci zach?camy do wykonywania...

Czytaj więcej...

Taaaka ryba na 500-lecie Kaczor!!!

500-lecie upami?tnione nad jeziorem Kopcze

W najbli?sz? niedziel?, 4 sierpnia 2013 r., Ko?o Polskiego Zwi?zku W?dkarskiego Kaczory zaprasza na kolejne tego lata zawody w?dkarskie. Zawody organizowane s? „Z okazji 500-lecia Kaczor". Pojawia si? wi?c jeszcze jedno dzia?anie upami?tniaj?ce w ciekawy sposób kaczorski jubileusz. Organizatorom gratulujemy pomys?u a wszystkim w?dkarzom, którzy wezm? udzia? w zawodach, ?yczymy...

Czytaj więcej...

Ju? w r?kach czytelnikw

Album na 500-lecie Kaczor

Od ?piewu Roty rozpocz??a si? 20 lipca 2013 r., w ko?ciele pw. b?. F.Siedliskiej Kaczorach, uroczysto?? promocji wydanego przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic albumu „Kaczory i okolice na starych fotografiach" wydanego w roku 500-lecia Kaczor. Album na 108 stronach prezentuje w 12 rozdzia?ach ok. 220 fotografii. Znakomita wi?kszo?? zdj??...

Czytaj więcej...

W oczekiwaniu na nowych w?a?cicieli...

Promocja albumu fotograficznego o Kaczorach i okolicach. To ju? dzisiaj!!!

Wydany przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic album „Kaczory i okolice na starych fotografiach" trafia do r?k czytelników. Promocja tego wydawnictwa, opracowanego na 500-lecie Kaczor, odb?dzie si? w sobot?, 20 lipca 2013 r., o godz. 19.00, w ko?ciele pw. b?. F.Siedliskiej w Kaczorach. Na 108 stronach umieszczono 220 fotografii. Zapraszamy!!!...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • 3 lata dzia?alno?ci SPKiO

    Przed miesi?cem min??y trzy lata od za?o?enia SPKiO. Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic powsta?o 9 wrze?nia 2012 r. Impulsem do powstania stowarzyszenia by?, przypadaj?cy w 2013 r., jubileusz 500-lecia wsi Kaczory. Celem...

    Czytaj więcej...