Kobiety z histori? w tle

Dzie? Kobiet w 500-lecie Kaczor

Rada So?ecka Kaczor zorganizowa?a Dzie? Kobiet dla mieszkanek miejscowo?ci. Uroczysto?? odby?a si? 9 marca 2013 r. w sali gminnej przy Domu Stra?aka. W tym roku ?wi?to obchodzono pod has?em 500-lecia Kaczor. So?tys Wies?awa Szymczak wyró?ni?a trzy kobiety, które dzia?aj? spo?ecznie na rzecz naszej spo?eczno?ci: Mari? Piosik za utworzenie Stowarzyszenia Przyjació?...

Czytaj więcej...

Bogu na chwa??, ludziom na ratunek

90-lecie Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Kaczorch

W 2013 r. przypada kilka rocznic, które wyznaczaj? miejsce Kaczor w historii, okre?laj? to?samo?? mieszka?ców miejscowo?ci i jednocze?nie buduj? ?wiadomo?? ich zakorzenienia w ma?ej Ojczy?nie. Pierwsz? rocznic? jest 500-lecie Kaczor (1513), drug? 100-rocznica po?wi?cenia ko?cio?a przez ewangelików (1913) - obecnie ko?ció? pw. ?w. Andrzeja Boboli. Trzeci jubileusz dotyczy Ochotniczej Stra?y...

Czytaj więcej...

Wojenny reporta?

Wystawa w Gminnym O?rodku Kultury

Zamkni?ta zosta?a ju? wystawa „Wiara naszych przodków – co przetrwa?o" zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic na 500 – lecie Kaczor. Jednak do 28 lutego 2013 r. w Gminnym O?rodku Kultury w Kaczorach trwa wystawa fotograficzna „?ladami inscenizacji i rekonstrukcji wojennych". Autorami prezentowanych na wystawie fotogramów s? cz?onkowie Pilskiej...

Czytaj więcej...

5000 - 291- 220 - 100 - 63 - 33 - 24 - 12 - 5 - 3 - 0,50

Ma?a statystyka czyli wystawa na 500 - lecie Kaczor w liczbach.

Do 24 lutego 2013 r. w kaplicy ko?cio?a pw. b? F.Siedliskiej w Kaczorach czynna jest wystawa Stowarzyszenia Przyjció? Kaczor i Okolic z okazji 500-lecia Kaczor "Wiara naszych przodków - co przetrawa?o". Poni?ej kilka liczb, które w matematycznej pigu?ce daj? obraz ekspozycji. 5000 ludzi zosta?o ochrzczonych wod? zaczerpni?t? z chrzcielnicy udost?pnionej...

Czytaj więcej...

Dok?d prowadz? ?lady Przewodnika

Przewodnik Katolicki o wystawie na 500-lecie Kaczor

...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Otwarte spotkania w siedzibie SPKiO

    Zapraszamy wszystkich sympatyków Kaczor i okolic na comiesi?czne otwarte spotkania w siedzibie SPKiO, w Kaczorach, ul. Ko?cielna 18. Najbli?sze otwarte spotkania odb?d? si?: 13 stycznia 2014 r., w poniedzia?ek, w...

    Czytaj więcej...