Spotkanie w Chodzie?y

35-lecie TMZCh i po?egnanie lata

W sobot?, 24.09.2016 r., Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej zorganizowa?o spotkanie na po?egnanie lata na przystani WOPR nad Jeziorem Miejskim w Chodzie?y, na które zaproszono cz?onków SPKiO. Po powitaniu w sali konferencyjnej nast?pi?a projekcja filmu z okazji 35-lecia TMZCh. Na przystani, przy grillu, gaw?dzili?my i ogl?dali?my albumy prezentuj?ce dzia?alno?? TMZCh. Atrakcj?...

Czytaj więcej...

Zgin?li w pierwszym dniu wojny

Przy grobach kaprala P. Konieczki i S. ?awniczaka

1 wrze?nia 2016 r., w 77. rocznic? wybuchu II wojny ?wiatowej, delegacja SPKiO oraz uczniowie Szko?y Podstawowej w Kaczorach (na rowerach), z pocztem sztandarowym, pod opiek? nauczycieli, udali si? na cmentarz parafialny w ?mi?owie. Po od?piewaniu hymnu narodowego i przedstawieniu informacji historycznej z?o?ono kwiaty na grobach kaprala Piotra Konieczki i stra?nika granicznego...

Czytaj więcej...

Kapral Piotr Konieczka czeka...

Bohater naszej ziemi. Poleg? 1 wrze?nia 1939 r.

Kaczory i okolice bardzo szybko do?wiadczy?y ci??aru dwóch historycznych wydarze? przygniataj?cych nasz? Ojczyzn?: wpierw rozbiorów, pó?niej II wojny ?wiatowej.  W 1772 r. Pó?nocna Wielkopolska ju? w I rozbiorze zosta?a zaj?ta przez Prusy. Byli?my w niemieckiej niewoli przez 146 lat. W 1939 r., w pierwszej godzinie rozpoczynaj?cego wrzesie? pi?tku, tu? po pó?nocy,...

Czytaj więcej...

Artysta i budowniczy

Franciszek Ajtner

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzie?y, z inspiracji Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej wyda?a, w 2005 r., ksi??k? „Nauczyciele i wychowawcy". Ukaza?a si? ona jako trzeci tom cyklu „Zas?u?eni dla Ziemi Chodzieskiej". Henryk Zydorczak, prezes TMZCh, pisze we wst?pie: „Ksi??ka ta ma za zadanie przypomnienie i upami?tnienie sylwetek 25...

Czytaj więcej...

Dolina Noteci w fotografii

Nadnoteckie pejza?e

W po?owie mokrego tegorocznego lata prezentujemy kilka fotografii pokazuj?cych pi?kno nadnoteckiego pejza?u....

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Piknik w Z?otym Linie

    Bar Z?oty Lin przy Gospodarstwie Rybackim Jachna Kaczory, 28 maja 2016 r., w sobot? po Bo?ym Ciele, sta? si? miejscem wiosennego spotkania w plenerze Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic oraz...

    Czytaj więcej...