Otwarte spotkania w siedzibie SPKiO

Zapraszamy!

Zapraszamy wszystkich sympatyków Kaczor i okolic na comiesi?czne otwarte spotkania w siedzibie SPKiO, w Kaczorach, ul. Ko?cielna 18. Najbli?sze otwarte spotkania odb?d? si?: 13 stycznia 2014 r., w poniedzia?ek, w godz. 17.00 – 19.00 3 lutego 2014 r., w poniedzia?ek, w godz. 17.00 – 19.00 3 marca 2014 r., w...

Czytaj więcej...

Ziemi Wielkopolskiej s?u?yli

Na stos rzucili swj ?ycia los, na stos, na stos...

27 grudnia 2013 r., w 95. rocznic? wybuchu Powstania Wielkopolskiego, na cmentarzu w Kaczorach, odby?a si? uroczysto?? ku czci powsta?ców spoczywaj?cych na cmentarzach gminy Kaczory. Uroczysto?? przygotowa?o Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic wspólnie ze Szko?? Podstawow? w Kaczorach. W patriotycznym zgromadzeniu uczestniczyli cz?onkowie rodzin powsta?ców, mieszka?cy gminy Kaczory, nauczyciele i...

Czytaj więcej...

Albowiem Dzieci? nam si? narodzi?o...

?yczenia na Bo?e Narodzenie i Nowy Rok

„Albowiem Dzieci? nam si? narodzi?o, Syn zosta? nam dany, na Jego barkach spocz??a w?adza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Ksi??? Pokoju". (Iz 9;5) Naszym sponsorom, osobom nas wspieraj?cym, naszym sympatykom, wszystkim mieszka?com gminy Kaczory i okolic ?yczymy radosnych, spokojnych i szcz??liwych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz du?o...

Czytaj więcej...

Wolno?? i polsko?? im zawdzi?czamy

95. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Na cmentarzach gminy Kaczory pochowani s? uczestnicy Powstania Wielkopolskiego, którzy w 1918 r. stan?li do walki wyzwalaj?cej nasze ziemie z blisko 150-letniej niewoli niemieckiej. Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic wspólnie ze Szko?? Podstawow? w Kaczorach zapraszaj? na uroczysto?? w 95. rocznic? wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w pi?tek, 27 grudnia 2013 r.,...

Czytaj więcej...

Stary informator turystyczny

Kaczory i okolice w latach 70. XX wieku

Z kronikarskiej potrzeby przypominamy fragmenty wydanego w 1971 r. informatora pt. „Pi?a i okolice", którego autorem jest W?odzimierz ??cki *). W informatorze umieszczono trzy has?a zwi?zane z Gmin? Kaczory. KACZORY Du?a wie? przy linii kolejowej do Bydgoszczy oraz szosie Chodzie? - ?mi?owo. Le?y na skraju Gór Rzadkowskich i du?ych lasów....

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Majówka w Szamocinie

    17 maja 2019 r. w Szamocinie miało miejsce kolejne spotkanie współpracujących ze sobą: Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej (TMZCh), Stowarzyszenia Przyjaciół Kaczor i Okolic oraz Towarzystwa Miłośników Miasta Piły (TMMP). Spotkanie...

    Czytaj więcej...