?ciskam ca?? Rodzin? ?abostowiakw

Ryszard Preuss. Wspomnienia.

Kontynuuj?c prezentacj? wspomnie? o ?abostowie, publikujemy tekst, który przes?a? Pan Ryszard Preuss. Dzi?kujemy Autorowi za barwne i pe?ne emocji wspomnienie. Witam bardzo serdecznie! Z ogromn? rado?ci? i wzruszeniem klikn??em na Waszej stronie ?ABOSTOWO. Dzi? mam 56 lat, a dzi?ki zdj?ciom przypomnia? mi si? czas dzieci?stwa sp?dzonego przez 3 lub 4...

Czytaj więcej...

Wielkopolanin z Ma?opolski i Wo?ynia

Ruth Kapczy?ska Wac?aw Popiel herbu Sulima

W ostatnich latach dzi?ki wysi?kowi mi?o?ników lokalnej historii wydawane s? ksi??ki po?wi?cone poszczególnym miasteczkom, wsiom, osobom. Ruth Kapczy?ska (w przesz?o?ci dyrektor Zespo?u Szkó? Gospodarki ?ywno?ciowej im. Micha?a Drzyma?y w Brzostowie) wyda?a ksi??k? pt. „Wac?aw Popiel herbu Sulima". Jej bohaterem jest zwi?zany z Kostrzynkiem, Mo?ciskami, Brzostowem i okolicznymi...

Czytaj więcej...

Kaczory ?abostowo

Marek Idziak. Wspomnienia.

W nastroju zbli?aj?cego si? lata i wakacji publikujemy kolonijne wspomnienia Pana Marka Idziaka. Dzi?kujemy Autorowi za ich udost?pnienie. Kaczory… ?abostowo… Nie s?dz?, i nie przypominam sobie, aby jakakolwiek inne nazwy miejscowo?ci wywo?ywa?y u mnie równie du?e emocje i tak samo – wy??cznie – dobre skojarzenia, jak ?abostowo, czy Kaczory. Nostalgia,...

Czytaj więcej...

Ocali? od zapomnienia

Nabo?e?stwo Majowe przy figurze NMP Kaczorach

W ostatni dzie? maja 2016 r. odby?o si? Nabo?e?stwo Majowe przy figurze Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach, w 1. rocznic? jej odnowienia. Padaj?cy deszcz i pomruki burzy nie przeszkodzi?y wiernym w uczestnictwie w modlitwie. To nabo?e?stwo, odbyte w roku 1050. rocznicy Chrztu Polski, przywo?a?o wspomnienia modlitewnych spotka? odbywanych przy figurze...

Czytaj więcej...

Piknik w Z?otym Linie

Spotkanie SPKiO z TMZCh

Bar Z?oty Lin przy Gospodarstwie Rybackim Jachna Kaczory, 28 maja 2016 r., w sobot? po Bo?ym Ciele, sta? si? miejscem wiosennego spotkania w plenerze Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic oraz Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej. Jednym z celów by?o zacie?nienie wi?zi mi?dzy naszymi grupami, a tak?e wymiana do?wiadcze?, innym celem by?o...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • My też #sprzątaMy

    Każdego roku leśnicy usuwają z lasów w całej Polsce tyle śmieci, że wypełniłyby one ponad 1 000 (tysiąc !) wagonów kolejowych. Na usuwanie śmieci Lasy Państwowe wydają prawie 20 mln...

    Czytaj więcej...