Wielkanocne ?yczenia

?wi?teczne ?yczenia od SPKiO

...

Czytaj więcej...

P?kolonie dla uczniw Szko?y Podstawowej w Kaczorach

Warsztaty Wybory w lesie

W czasie ferii zimowych, w dniach 11 – 13 lutego 2014 r., w Szkole Podstawowej w Kaczorach odby?y si? pó?kolonie w formie warsztatów dla uczniów: ,,Wybory w lesie". Inicjatorem przedsi?wzi?cia by?y: Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic, studenci z Zespo?u Projektów Edukacyjnych Wydzia?u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Nadle?nictwo...

Czytaj więcej...

Uczniowie Szko?y Podstawowej w Kaczorach tworz? Cyfrow? Encyklopedi? Wielkopolan

Opracuj? biogramy wybitnych mieszka?cw gminy Kaczory

Zespo?y uczniów z 226 wielkopolskich szkó? podstawowych stworz? Cyfrow? Encyklopedi? Wielkopolan w ramach projektu „eSzko?a Wielkopolska – Cyfrowa Dzieci?ca Encyklopedia Wielkopolan". Jest w?ród nich Szko?a Podstawowa w Kaczorach. Przedsi?wzi?ciu patronuj? O?rodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej. O istocie CDEW pisze Zofia Borowczyk, uczennica Szko?y Podstawowej w...

Czytaj więcej...

Min?? rok dzia?alno?ci SPKiO

Kalendarium SPKiO: 2012 - 2013

W grudniu 2013 r. min?? rok od pierwszego zorganizowanego przez SPKiO dzia?ania realizuj?cego statutowe zadania Stowarzyszenia. Ni?ej przedstawiamy podsumowanie dzia?alno?ci SPKiO od dnia jego powstania do ko?ca 2013 r. 9 wrze?nia 2012 r. Grupa 15 osób powo?a?a do ?ycia Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic. 23 pa?dziernika 2012 r.  SPKiO zosta?o...

Czytaj więcej...

Seminarium Rola sp?dzielczo?ci socjalnej w rozwoju regionu - dobre praktyki EFS

Relacja z seminarium Regionalnego O?rodka Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w Pile

Z du?ym opó?nieniem, zawinionym przez redakcj?, publikujemy relacj? z seminarium odbytego w Pile „Rola spó?dzielczo?ci socjalnej w rozwoju regionu - dobre praktyki EFS", w którym bra?y udzia? przedstawicielki SPKiO. Za opó?nienie przepraszamy Autork? relacji a odwiedzaj?cych nas Internautów zapraszamy do lektury. Rola spó?dzielczo?ci socjalnej w rozwoju regionu - dobre praktyki...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Skrzyd?a i murki zabetonowane

    W Kaczorach trwaj? prace zwi?zane z renowacj? figury Matki Boskiej i jej otoczenia. Odby? si? kolejny etap betonowania: powsta?y ?ukowate murki skrzyde? spajaj?cych cokó? figury z dwoma s?upkami wewn?trznym i...

    Czytaj więcej...