Statut

(Aktualizacja:14.05.2018 r.)

STATUT  „STOWARZYSZENIA  PRZYJACIÓ? KACZOR I OKOLIC”   

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1.  Stowarzyszenie nosi nazw? „Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic” i w dalszej tre?ci zwane jest „Stowarzyszeniem”.
2.   Stowarzyszenie dzia?a w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2
1.  Siedzib? Stowarzyszenia s? Kaczory..
2.  Stowarzyszenie dzia?a na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzgl?dnieniem Kaczor i najbli?szej okolicy.
3.  Stowarzyszenie posiada osobowo?? prawn? od momentu wpisania do Krajowego Rejestru S?dowego.
4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie mo?e prowadzi? dzia?alno?? poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z prawem miejscowym prowadzi? przedstawicielstwa.
5.  Stowarzyszenie mo?e by? cz?onkiem innych stowarzysze? i organizacji, zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz mi?dzynarodowych, których cele i zadania s? zbli?one do celów i  
        zada? statutowych Stowarzyszenia.
6.  Stowarzyszenie mo?e stanowi? odznaki, medale honorowe, dyplomy i przyznawa? je osobom fizycznym i prawnym zas?u?onym dla celów statutowych okre?lonych przez Stowarzyszenie.
7.  Stowarzyszenie u?ywa piecz?ci oraz mo?e u?ywa? god?a, których wzór uchwala Zarz?d Stowarzyszenia.

II. CELE I ZASADY DZIA?ANIA STOWARZYSZENIA

§ 3
Celem Stowarzyszenia jest promocja i upowszechnianie wiedzy o dorobku wsi Kaczory i okolic, w tym kultury, tradycji i  historycznego dziedzictwa.

§4
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególno?ci poprzez:

1.    Odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie ciekawych miejsc, zabytków, pomników przyrody i innych obiektów zlokalizowanych na terenie Kaczor i w okolicy.
2.    Ochron? zabytków kultury materialnej oraz pomników przyrody.
3.    Dzia?alno?? szkoleniowo-edukacyjn?, organizowanie spotka?, seminariów, konferencji, debat, odczytów, konkursów adresowanych do wszystkich zainteresowanych dorobkiem regionu a tak?e imprez turystycznych.
4.    Wydawanie ulotek, folderów, tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej, broszur, ksi??ek po?wi?conych wiedzy o historii i kulturze ziemi kaczorskiej.
5.    Prowadzenie portalu internetowego po?wi?conego Kaczorom i okolicy.
6.    Utworzenie i prowadzenie izby regionalnej.
7.    Inicjowanie i podejmowanie spo?ecznych dzia?a? dotycz?cych kultury oraz ochrony ?rodowiska.
8.    Propagowanie turystycznych walorów Kaczor i okolic.
9.    Wspó?prac? z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie dzia?a? na rzecz promocji regionu.
10.   Pozyskiwanie funduszy w kraju i za granic? dla realizacji celów statutowych.    
11.   Wspó?prac? i wymian? osobow? z organizacjami i osobami fizycznymi dzia?aj?cymi w Polsce i na ?wiecie.
12.   Wspó?prac? z w?adzami rz?dowymi, samorz?dowymi, organizacjami pozarz?dowymi.
§ 5
1.    Stowarzyszenie prowadzi nieodp?atn? dzia?alno?? w zakresie celów i zada? statutowych.
2.    Stowarzyszenie mo?e prowadzi? odp?atn? dzia?alno?? statutow?, której przedmiotem b?dzie:
- PKD 93.29.Z- Pozosta?a dzia?alno?? rozrywkowa i rekreacyjna.
- PKD 94.99.Z- Dzia?alno?? pozosta?ych organizacji cz?onkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- PKD 68.20.Z- Wynajem i zarz?dzanie nieruchomo?ciami w?asnymi lub dzier?awionymi.
- PKD 58.19.Z- Pozosta?a dzia?alno?? wydawnicza.

§ 6
   1. Stowarzyszenie opiera swoj? dzia?alno?? na pracy spo?ecznej swoich cz?onków.
  2.Cz?onkowie Zarz?du maj? mo?liwo?? pobierania wynagrodze? za czynno?ci wykonywane w zwi?zku z pe?nion? funkcj?.

§ 7
 Stowarzyszeniu zabrania si?:
1.    Udzielania po?yczek lub zabezpieczania zobowi?za? maj?tkiem stowarzyszenia w stosunku do jego  cz?onków, cz?onków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy    
        pozostaj? w zwi?zku ma??e?skim albo w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s?
       zwi?zani z tytu?u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
2.    Przekazywania  maj?tku stowarzyszenia na rzecz ich cz?onków, cz?onków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do osób trzecich, w
       szczególno?ci, je?eli przekazanie to nast?puje nieodp?atnie lub na preferencyjnych warunkach.
3.    Wykorzystywania maj?tku Stowarzyszenia na rzecz cz?onków, cz?onków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni? w stosunku do osób trzecich, chyba, ?e
       to wykorzystanie bezpo?rednio wynika ze statutowego celu organizacji.
4.    Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub us?ug od podmiotów, w których uczestnicz? cz?onkowie organizacji, cz?onkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

III. CZ?ONKOWIE
§ 8
1.   Cz?onkiem Stowarzyszenia mo?e by? ka?da pe?noletnia osoba posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, która:
      a) uznaje statutowe cele Stowarzyszenia,
      b) wyra?a gotowo?? aktywnego dzia?ania na rzecz ich realizacji,
      c) z?o?y deklaracj? przyst?pienia,
      d) op?aca regularnie uchwalone sk?adki.
2.   Cz?onkami Stowarzyszenia mog? by? ma?oletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy maj?
      ograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych i mog? korzysta? z czynnego i biernego
      prawa wyborczego z tym, ?e w sk?adzie Zarz?du Stowarzyszenia wi?kszo?? musz? stanowi? osoby o pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych.
3.   Cz?onkiem Stowarzyszenia mog? by? równie? ma?oletni poni?ej 16 lat, za zgod?
      przedstawicieli ustawowych, wed?ug zasad okre?lonych w statucie, bez prawa udzia?u w
      g?osowaniu na walnych zebraniach cz?onków oraz bez korzystania z czynnego i biernego
      prawa wyborczego do w?adz stowarzyszenia.
4.   Osoba prawna mo?e by? jedynie cz?onkiem wspieraj?cym Stowarzyszenie.
5.   Stowarzyszenie mo?e nadawa? cz?onkostwo honorowe osobom szczególnie zas?u?onym
      dla Stowarzyszenia.
6.   Cz?onkami Stowarzyszenia mog? by? cudzoziemcy.

§ 9
1.     Przyj?cie w poczet cz?onków nast?puje uchwa?? Zarz?du Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
2.    Od uchwa?y Zarz?du Stowarzyszenia odmawiaj?cej przyj?cia w poczet cz?onków, przys?uguje odwo?anie do Walnego Zebrania Cz?onków w ci?gu 14 dni od daty otrzymania   
       zawiadomienia o odmowie.
3.    W Stowarzyszeniu nadawane b?d? tytu?y cz?onków honorowych, którymi mog? zosta? osoby fizyczne szczególnie zas?u?one dla Stowarzyszenia lub regionu.
4.    Godno?? cz?onka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarz?du.
5.    Cz?onek honorowy mo?e op?aca? sk?adki, ale nie ma takiego obowi?zku.
6.    Cz?onkiem wspieraj?cym mo?e by? osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje pomoc materialn? lub organizacyjn?.
7.    Cz?onkowie wspieraj?cy zobowi?zani s? do wywi?zywania si? z deklaracji, o której mowa w punkcie 6 oraz do przestrzegania postanowie? niniejszego statutu i uchwa? organów Stowarzyszenia.

§ 10
1.    Utrata cz?onkostwa nast?puje na skutek:
a)  Rozwi?zania Stowarzyszenia,
      b)  Wyst?pienia ze Stowarzyszenia,
      c)  Zgonu cz?onka Stowarzyszenia,
      d)  Utraty osobowo?ci prawnej przez cz?onka b?d?cego osob? prawn?,
      e)  Wykluczenia prawomocn? decyzj? Zarz?du Stowarzyszenia, gdy cz?onek nie
            podporz?dkowuje si? statutowi lub uchwa?om organów Stowarzyszenia albo
            narusza swoim post?powaniem godno?? i honor cz?onka,
      f) Nieusprawiedliwionego zalegania z op?atami sk?adek cz?onkowskich przez okres   sze?ciu miesi?cy.
2.    Skre?lonemu z listy cz?onków przys?uguje prawo odwo?ania w ci?gu 14 dni do Walnego Zebrania. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 11
1.    Cz?onek Stowarzyszenia ma prawo:
      a) wybiera? i by? wybieranym do w?adz Stowarzyszenia
      b) wyst?pi? ze Stowarzyszenia w dowolnym czasie po z?o?eniu stosownego pisemnego
          o?wiadczenia
      c) uczestniczy? w pracach Stowarzyszenia.
2.  Cz?onek wspieraj?cy korzysta z praw okre?lonych w ust.1 pkt. b i c, a ponadto posiada
     g?os doradczy.
§ 12
Cz?onek Stowarzyszenia ma obowi?zek:
      a) przestrzega? zasad oraz uchwa? w?adz Stowarzyszenia
      b) bra? czynny udzia? w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
      c) op?aca? sk?adki w wysoko?ci ustalonej przez Zarz?d, a zatwierdzonych przez Walne
          Zebranie Cz?onków.

IV. W?ADZE STOWARZYSZENIA
§ 13
W?adzami Stowarzyszenia s?:
1. Walne Zebranie Cz?onków
2. Zarz?d
3. Komisja Rewizyjna

§ 14
1.    Kadencja wszystkich w?adz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór nast?puje w g?osowaniu tajnym przez Walne Zebranie, zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, przy obecno?ci  
       przynajmniej po?owy cz?onków uprawnionych do g?osowania. Wybór w?adz nast?puje spo?ród nieograniczonej zg?oszonej liczby kandydatów.
2.    Do w?adz mo?na wybiera? nieobecnego zg?oszonego cz?onka, o ile dostarczy pisemn? zgod?, a Walne Zebranie zaakceptuje kandydatur?.
3.    W przypadku wyst?pienia, wykluczenia b?d? ?mierci cz?onka w?adz Stowarzyszenia podczas trwania kadencji, sk?ad mo?na uzupe?ni? z kandydatów niewybranych we wcze?niejszych
        wyborach wed?ug liczby uzyskanych g?osów. Mo?liwe jest równie? uzupe?nienie sk?adów osobowych organów Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.
4.    Liczba osób dokooptowanych nie mo?e przekroczy? 2 osób do Zarz?du i 1 osoby do Komisji Rewizyjnej.

§ 15
1.    Uchwa?y w?adz Stowarzyszenia podejmowane s? w g?osowaniu jawnym zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy cz?onków uprawnionych do g?osowania. Zgromadzeni mog? uchwali?, ?e g?osowanie jest tajne.
2.    Ust. 1 nie stosuje si? w przypadku wyboru Zarz?du i Komisji Rewizyjnej.

WALNE ZEBRANIE CZ?ONKÓW
§ 16
1.    Walne Zebranie Cz?onków jest najwy?sz? w?adz? Stowarzyszenia.
2.    W Walnym Zebraniu Cz?onków udzia? bior?:
      a) z g?osem stanowi?cym – cz?onkowie zwyczajni
      b) z g?osem doradczym – cz?onkowie honorowi, wspieraj?cy i zaproszeni go?cie.
3.  O miejscu, terminie i porz?dku obrad Walnego Zebrania Zarz?d powiadamia cz?onków   Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania. Dopuszcza si? powiadamianie cz?onków w formie wiadomo?ci email przesy?anych na uprzednio autoryzowane, prywatne konta cz?onków.

§ 17
1.    Do kompetencji Walnego Zebrania Cz?onków nale??:
      a) zmiany Statutu Stowarzyszenia,
      b) wybór i odwo?ywanie cz?onków Zarz?du i Komisji Rewizyjnej,
      c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda? Zarz?du w tym: rocznych sprawozda?
          finansowych z dzia?alno?ci statutowej Stowarzyszenia,
      d) uchwalanie regulaminów pracy w?adz Stowarzyszenia,
      e) udzielanie absolutorium Zarz?dowi,
      f) ustalanie planów pracy na ca?y rok,
      g) rozpatrywanie odwo?a? od postanowie? Zarz?du,
      h) nadawanie i pozbawianie godno?ci Cz?onka Honorowego,
      i) podejmowanie stosownych uchwa? w przypadku rozwi?zania Stowarzyszenia,
      j) decydowanie o przeznaczeniu pozosta?ego po rozwi?zaniu maj?tku,
      k) podejmowanie uchwa? w innych sprawach wynikaj?cych z dzia?alno?ci
          Stowarzyszenia.
2.   Walne Zebranie Cz?onków jest prawomocne, je?li we?mie w nim udzia? co najmniej
      po?owa cz?onków. Je?li ich liczba jest mniejsza Walne Zebranie mo?e si? odby? w drugim    terminie, po up?ywie 30 minut od wyznaczonej godziny od odbycia pierwszego Zebrania – bez wzgl?du na liczb? obecnych.
§ 18
1.  Walne Zebranie Cz?onków mo?e by? zwyczajne b?d? nadzwyczajne.
2.  Walne Zebranie  Cz?onków zwo?ywane jest raz na rok przez Zarz?d Stowarzyszenia
      i obraduje wg uchwalonego regulaminu.
3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onków mo?e by? zwo?ane w dowolnym terminie:
     a) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
     b) z inicjatywy Zarz?du,
     c) na wniosek co najmniej 1/3 cz?onków Stowarzyszenia.
4.  Je?li Zarz?d nie zwo?a Walnego Zebrania Cz?onków w okresie 30 dni od daty
     kiedy up?yn?? rok od poprzedniego Walnego Zebrania Cz?onków lub gdy
     up?ynie 30 dni od wp?yni?cia wniosków okre?lonych w ust. 3 pkt. a i c Zebranie
     mo?e by? zwo?ane przez Komisj? Rewizyjn?.

ZARZ?D
§ 19
1.    Zarz?d kieruje ca?okszta?tem dzia?alno?ci Stowarzyszenia zgodnie z uchwa?? Zebrania Cz?onków, reprezentuje je na zewn?trz i ponosi odpowiedzialno?? przed Zebraniem.
2.    Zarz?d sk?ada si? z 7 cz?onków:
a) prezesa wybieranego imiennie przez Walne Zebranie Cz?onków,
b) jego zast?pcy,
c) skarbnika,
d) sekretarza
d) trzech cz?onków zwyczajnych.
3.    Ukonstytuowanie si? Zarz?du, wybór wiceprezesa i skarbnika, nast?puje na pierwszym posiedzeniu Zarz?du, które odbywa si? w trakcie Walnego Zebrania, które dokona?o wyboru.
4.    Do zada? Zarz?du nale?y:
a)  realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwa? Walnego Zebrania Cz?onków,
b)  kierowanie bie??cymi sprawami Stowarzyszenia,
c) zwo?ywanie Walnego Zebrania Cz?onków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania     Cz?onków,
d)  okre?lanie szczegó?owych kierunków dzia?a? i planu pracy,
e)  ustalanie bud?etu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,
f)  sprawowanie Zarz?du nad maj?tkiem Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwa? w sprawach cz?onkowskich w tym przyjmowanie i skre?lanie  cz?onków Stowarzyszenia,
h)  prowadzenie dokumentacji cz?onkowskiej,
i)  wnioskowanie o nadanie lub skre?lanie cz?onkowstwa honorowego Stowarzyszenia,
j)  sk?adanie sprawozda? ze swej dzia?alno?ci na Walnym Zebraniu Cz?onków,
k) uchwalanie sk?adki cz?onkowskiej a tak?e czasowe zawieszenia b?d? zwolnienia poszczególnych cz?onków Stowarzyszenia z ich uiszczania,
l) wykonywanie innych zada? wynikaj?cych ze statutu i ustale? Walnego Zebrania  Cz?onków.
5.   Posiedzenia Zarz?du odbywaj? si? w ka?dym czasie, nie rzadziej ni? raz na kwarta?.
6.  W posiedzeniu Zarz?du mog? bra? udzia? cz?onkowie Komisji Rewizyjnej oraz inni go?cie             zaproszeni z g?osem doradczym.
7.  Posiedzeniami i prac? Zarz?du Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarz?du, a podczas jego    nieobecno?ci Wiceprezes Zarz?du b?d? inny wyznaczony cz?onek Zarz?du.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 20
1.    Komisja Rewizyjna jest w?adz? Stowarzyszenia powo?an? do sprawowania kontroli nad
      dzia?alno?ci? Zarz?du i jest najwy?szym organem kontrolnym w stowarzyszeniu.
2.   Komisja Rewizyjna sk?ada si? z trzech cz?onków w tym Przewodnicz?cego.
   Przewodnicz?cego Komisji, wybiera Komisja spo?ród swych cz?onków na pierwszym     posiedzeniu, które odbywa si? w trakcie Walnego Zebrania, które dokona?o wyboru.
3.   Do zada? Komisji Rewizyjnej nale?y:
      a) bie??ca kontrola pracy Zarz?du,
      b) sk?adanie wniosków na Walnym Zebraniu Cz?onków w sprawie absolutorium
          dla Zarz?du,
      c) wyst?powanie z wnioskiem o zwo?anie nadzwyczajnego Walnego Zebrania
          Cz?onków,
      d) kontrola – przynajmniej raz w roku, ca?o?ci finansów Stowarzyszenia,
      e) sk?adanie na Walnym Zebraniu Cz?onków sprawozdania ze swej dzia?alno?ci.

V. MAJ?TEK STOWARZYSZENIA

§ 21
1.    Maj?tek Stowarzyszenia powstaje z: sk?adek cz?onkowskich, darowizn, spadków, subwencji i dotacji, dochodów z maj?tku Stowarzyszenia oraz ofiarno?ci publicznej, dopuszczalnych  
       prawnie loterii a tak?e pozosta?o?ci z imprez sk?adkowych organizowanych przez Stowarzyszenie.
2.    Stowarzyszenie mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? na ogólnych zasadach okre?lanych w odr?bnych przepisach. Dochód z dzia?alno?ci gospodarczej Stowarzyszenia s?u?y do
       celów statutowych i nie mo?e by? przeznaczony do podzia?u mi?dzy jego cz?onków.
3.    Stowarzyszenie prowadzi gospodark? finansow? i rachunkow? zgodnie ze stosownymi przepisami obowi?zuj?cymi w tym zakresie.
4.    Stowarzyszenie mo?e zatrudnia? pracowników wed?ug ogólnych zasad okre?lonych w odr?bnych przepisach.
                                                                                                                                                              § 22

1.  Do zawierania umów, udzielania pe?nomocnictw i sk?adania o?wiadcze? woli w sprawach  maj?tkowych wymagane s? podpisy Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika, a w razie
     niemo?no?ci z?o?enia o?wiadcze? woli przez jedn? lub obie z tych osób, o?wiadczenia woli sk?adaj? inni dwaj cz?onkowie Zarz?du.
2.  Dla wa?no?ci innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch cz?onków Zarz?du.

§ 23
1. Gospodarowanie maj?tkiem Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o plan pracy i plan finansowy – obejmuj?cy dochody i wydatki.
2.   Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
VI. PRZEPISY KO?COWE

§ 24
Uchwa?y o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Cz?onków w pierwszym terminie wi?kszo?ci? 2/3 g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy cz?onków uprawnionych do g?osowania za? w drugim terminie przypadaj?cym po up?ywie 30 minut od pierwotnie wyznaczonego, bez wzgl?du na liczb? obecnych wi?kszo?ci? zwyk??.

§ 25
Uchwa?? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozosta?ego maj?tku podejmuje w pierwszym terminie Walne Zebranie Cz?onków wi?kszo?ci? 2/3 g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy uprawnionych do g?osowania za? w drugim terminie przypadaj?cym po up?ywie 30 minut od pierwotnie wyznaczonego, bez wzgl?du na liczb? obecnych wi?kszo?ci? zwyk??.
§ 26
1.  Likwidatorami Stowarzyszenia s? cz?onkowie jego Zarz?du.
2.  Obowi?zki Likwidatorów okre?la ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach.
3. Maj?tek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznaczany jest na cel okre?lony w uchwale Walnego Zebrania Cz?onów Stowarzyszenia.

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...