Szlakiem kaczorskiej legendy

503. rocznica Kaczor

W sobot?, 7.05.2016 r., z okazji 503. rocznicy Kaczor, SPKiO zorganizowa?o pieszy rajd „Szlakiem kaczorskiej legendy" wokó? jeziora Kopcze. W rajdzie wzi?li udzia? uczniowie Szko?y Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Kaczorach oraz osoby doros?e. Uczestnicy rajdu wykonywali zadania zwi?zane z histori? i naturalnym ?rodowiskiem Kaczor....

Czytaj więcej...

1050. rocznica Chrztu Polski

Gminne uroczysto?ci rocznicowe

27 kwietnia 2016 r. odby?y si? gminne uroczysto?ci z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Wzi?? w nich udzia? prezes Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic Bogdan Lach. Na uroczysto?ci z?o?y?y si?: - Msza ?w.za Ojczyzn?, w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach  - program artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Jana Paw?a...

Czytaj więcej...

503. rocznica powstania Kaczor

Zapraszamy na w?drwk? wok? jeziora Kopcze

Z okazji 503. rocznicy powstania Kaczor zapraszamy na piesz? w?drówk? wokó? jeziora Kopcze, w sobot? 7 maja 2016 r. Szczegó?y podaje plakat:...

Czytaj więcej...

?abostowo przed 1939 r.

Wspomnienia swojej babci, Anny Kaszuby, spisa?a Anna Kucharska.

Poni?sz? publikacj? rozpoczynamy prezentacj? wspomnie? zwi?zanych z ?abostowem. Jako pierwsze przedstawiamy wspomnienia ?abostowa z okresu sprzed 1939 r. do roku 1945. Wspomnienia swojej babci, Anny Kaszuby, spisa?a Anna Kucharska. Anna Kaszuba, z domu Kaczmarek, urodzi?a si? w Kaczorach. Rodzice: Gertruda (z d. Tomaszewska) Kaczmarek, Jan...

Czytaj więcej...

Deszcz nie przeszkodzi? rowerzystom Jana Balcerzaka

II Rajd Rowerowy DZIEWI?TKA POWIATU PILSKIEGO w Kaczorach

 W dniach 16-17 kwietnia 2016 r. przez gmin? Kaczory przejechali rowerzy?ci, którzy wzi?li udzia? w „II Rajdzie Rowerowym Dziewi?tka Powiatu Pilskiego". G?ównym organizatorem tego przedsi?wzi?cia jest Jan Balcerzak z pilskiego oddzia?u PTTK. Rajd ten odwo?uje si? do znanej w kr?gach kolarskich Pilskiej Setki. Tym razem jednak chodzi o poznawanie uroków...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Wiosno, ach to ty!

    Pogoda przypomina luty na prze?omie marca, a jest pocz?tek kwietnia; no có? przynajmniej wiosna cho? spó?niona i tak powoli zaczyna dawa? o sobie zna?. Odczuwamy coraz mocniejsze grzanie s?o?ca i...

    Czytaj więcej...