Ko?ci? pw. ?w. Andrzeja Boboli ?wiadkiem niepodleg?o?ci

Plener plastyczny

20 kwietnia 2018 r. uczniowie Szko?y Podstawowej w Kaczorach i Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile wzi?li udzia? w projekcie "Ko?ció? pw. ?w. Andrzeja Boboli ?wiadkiem historii niepodleg?ej Polski". Spotkanie rozpocz?? ks. proboszcz Andrzej Czerwi?ski, który powita? uczniów, nauczycieli oraz go?ci. Przedstawi? histori? kaczorskiej parafii oraz ko?cio?a. ?wi?tynia obchodzi w tym...

Czytaj więcej...

Alleluja !!! Jezus ?yje!!!

Wielkanocne ?yczenia od SPKiO

Naszym sponsorom, osobom i instytucjom nas wspieraj?cym, w?adzom Gminy Kaczory, naszym sympatykom, wszystkim mieszka?com naszej gminy i okolic, cz?onkom wspó?pracuj?cych z nami stowarzysze? regionalnych, ?yczymy radosnych, spokojnych i szcz??liwych ?wi?t Wielkanocnych. Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic ...

Czytaj więcej...

Matka Teresa z Kalkuty oraz Halina i Leon Rogozi?scy - powsta?cy warszawscy

BohaterON - w??cz histori?!

Przed paroma miesi?cami informowali?my o ogólnopolskiej kampanii „BohaterON - w??cz histori?!" (maj?cej na celu upami?tnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego), do której w??czyli si? cz?onkowie SPKiO. Jolanta Za?achowska nawi?za?a kontakt z Halin? Rogozi?sk? ps. „Ma?a", do której wcze?niej wys?a?a kartk? w ramach tej kampanii. Korespondencja...

Czytaj więcej...

Kolej Wschodnia (Ostbahn) - ilustracje z 1851 r.

Obiekty kolejowe: Rzadkowo, Osiek, Pi?a, Bia?o?liwie, Miasteczko Kraj. ....

SPKiO otrzyma?o list: Dzie? dobry, jestem wspó?autorem ksi??ki dotycz?cej akwarel Eduarda Gaertnera z 1851 r., przedstawiaj?cych obiekty oddanej wówczas do u?ytku Kolei Wschodniej (Ostbahnu). W ksi??ce po raz pierwszy znajd? si? reprodukcje wszystkich 14 akwarel namalowanych przez Gaertnera, w tym z Krzy?a, Wielenia, Trzcianki, Pi?y, Rzadkowa, Miasteczka Kraje?skiego, Bia?o?liwia, Osieka, Nak?a,...

Czytaj więcej...

Nowy Rok 2018 w Kaczorach

Fotografie Bogdana Lacha

Prezentujemy noworoczne fotografie Kaczor. Zach?caj?c do ich obejrzenia, zapraszamy do przes?ania na nasz adres: redakcja@mojekaczory.pl  zdj?? (data wykonania dowolna) innych miejscowo?ci naszej Gminy. Opublikujemy je. Prezentowane ni?ej fotografie wykona? Bogdan Lach....

Czytaj więcej...