Obchody 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Kaczorach

Relacja z uroczysto?ci

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic zawi?za?o si? we wrze?niu 2012 r. Jednym ze statutowych zada? jest promocja i upowszechnianie wiedzy o dorobku wsi Kaczory i okolic, w tym kultury, tradycji i historycznego dziedzictwa. Realizuj?c ten cel od pi?ciu lat, w kolejne rocznice wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Stowarzyszenie inicjuje lokalne obchody tego...

Czytaj więcej...

99. rocznica Powstania Wielkopolskiego

Zaproszenie do uczczenia zwyci?skich powtancw

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic zaprasza na obchody 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczysto?? odb?dzie si? w ?rod?, 27 grudnia 2017 r., o godz. 12.00 na cmentarzu parafialnym w Kaczorach. Zach?camy mieszka?ców Gminy Kaczory do uczczenia Powsta?ców przez wywieszenie flagi narodowej....

Czytaj więcej...

"Teraz id? ju? nie Trzej M?drcy, lecz uczeni, doktorzy, docenci"

?yczenia na Bo?e Narodzenie i Nowy Rok

?wi?ty Józef za?ama? r?ce, denerwuj? si? w niebie ?wi?ci, teraz id? ju? nie Trzej M?drcy, lecz uczeni, doktorzy, docenci. Teraz wszystko ca?kiem inaczej, to, co stare, odesz?o, min??o, zamiast z?ota nios? dolary, zamiast kadzid?a - komputer, zamiast mirry - video. - Ach te czasy - my?li Pan Jezus - nawet gwiazda...

Czytaj więcej...

Bohaterscy mieszka?cy Morzewa

Pozostali wierni Bogu i Ojczy?nie

Cz?onkowie SPKiO, w ?wi?to Niepodleg?o?ci 11 listopada 2017 roku, z?o?yli kwiaty i zapalili znicz przy tablicy pami?tkowej na cmentarzu w Morzewie. W ten sposób oddali?my ho?d mieszka?com Morzewa, którzy zgin?li w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny ?wiatowej lub polegli w walce za Ojczyzn?....

Czytaj więcej...

Ho?d zamordowanym w Grach Morzewskich

Polsce oddali swoje ?ycie

7 listopada 2017 r. w Górach Morzewskich odby?a si? doroczna uroczysto?? ku czci Polaków rozstrzelanych przez Niemców w 1939 r. W?ród sk?adaj?cych poleg?ym ho?d delegacji z powiatów pilskiego, chodzieskiego i Gminy Kaczory obecna by?a delegacja Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic. W tym roku uroczysto?? przygotowa?a Szko?a Podstawowa w Kaczorach, która 1 wrze?nia br....

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Bohaterscy mieszka?cy Morzewa

    Cz?onkowie SPKiO, w ?wi?to Niepodleg?o?ci 11 listopada 2017 roku, z?o?yli kwiaty i zapalili znicz przy tablicy pami?tkowej na cmentarzu w Morzewie. W ten sposób oddali?my ho?d mieszka?com Morzewa, którzy zgin?li w...

    Czytaj więcej...