Schody - ostatnie betonowanie

Informacja o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach

Kontynuowane s? prace przy renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach. 31 pa?dziernika 2014 r. dokonano ostatniego wylania betonu. Odtworzone zosta?y dwa stopnie pó?okr?g?ych schodów, których owal koresponduje z kszta?tem murków ??cz?cych cokó? figury z wewn?trznymi s?upkami. /10.11.2014/...

Czytaj więcej...

Nasi krajanie w encyklopedii

Cyfrowa Dzieci?ca Encyklopedia Wielkopolan

Zako?czy? si? pierwszy etap pracy uczniów Szko?y Podstawowej w Kaczorach, którzy wraz z rówie?nikami z ca?ej Wielkopolski wspó?tworz? Cyfrow? Dzieci?c? Encyklopedi? Wielkopolan. Uczniowie pracuj? kierowani przez nauczycieli. Zespó? Anny Laseckiej umie?ci? w encyklopedii biogramy Eleonory D?ugosz i Ludwika Pawlickiego. Grupa uczniów kierowana przez Ryszarda Foreckiego przedstawi?a sylwetki Mariana Zieli?skiego i...

Czytaj więcej...

W 1939 r. za wolno?? wasz? i nasz? polegli

Gry Morzewskie przypominaj?

...

Czytaj więcej...

Skrzyd?a i murki ods?oni?te

Informacja o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach

W Kaczorach kontynuowane s? prace zwi?zane z renowacj? figury Matki Boskiej i jej otoczenia. Zosta?y usuni?te szalunki wykonanego ostatnio betonowania. Ods?oni?y si? w ten sposób murki skrzyde? (??cz? one cokó? figury z wewn?trznym s?upkami) i niskie murki pomi?dzy s?upkami ogrodzenia figury. Na s?upkach umieszczono ozdobne elementy w postaci betonowych kul. /26.10.2014/...

Czytaj więcej...

Cegie?ki zosta?y sprzedane

Informacja o wynikach publicznej zbirki pieni?dzy

...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • 5 maja 2013

    5 maja 2013 min??o 500 lat od daty pierwszego zapisu potwierdzaj?cego istnienie Kaczor. W tym jubileuszowym dniu w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach odby?a si? Msza ?w. w...

    Czytaj więcej...