Apel pami?ci ku czci ?mi?owskich bohaterw

Wrzosy na grobach obro?cw Ojczyzny

1 wrze?nia 2018 r. cz?onkowie SPKiO wraz z reprezentacj? m?odzie?y Szko?y Podstawowej w Kaczorach i Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Kaczorach, pod opiek? nauczycielek, uczcili pami?? bohaterskich obro?ców Ojczyzny Piotra Konieczki i Szczepana ?awniczaka. Przy grobach bohaterów na cmentarzu parafialnym w ?mi?owie odby? si? Apel Pami?ci. Po od?piewaniu hymnu...

Czytaj więcej...

Kapral Konieczka w TVP

Teleexpres o bohaterze kaczorskiej ziemi

2 wrze?nia 2018 r., w 1 programie TVP w „Teleexpresie EXTRA" nadano materia? pt. „Samotnie odpiera? atak, rannego Niemcy dobili kolbami"   przedstawiaj?cy posta? kaprala Piotra Konieczki. Widzowie programu obejrzeli grób bohatera na cmentarzu w ?mi?owie i obelisk w Jeziorkach. O kapralu Konieczce mówi? Roman Chwaliszewski, poda? informacje o jego samotnej walce i...

Czytaj więcej...

Kapral Piotr Konieczka ci?gle czeka...

Rondo Kaprala Konieczki w Kaczorach

Kaczory i okolice bardzo szybko do?wiadczy?y ci??aru dwóch historycznych wydarze? przygniataj?cych nasz? Ojczyzn?: wpierw rozbiorów, pó?niej II wojny ?wiatowej. W 1772 r. Pó?nocna Wielkopolska ju? w I rozbiorze zosta?a zaj?ta przez Prusy. Byli?my w niemieckiej niewoli przez 148 lat. W 1939 r., w pierwszej...

Czytaj więcej...

Poszukiwany Franciszek Janic

Kim by? pose? z Dziembowa?

W dniach 3 – 5 grudnia 1918 r. w Poznaniu obradowa? Polski Sejm Dzielnicowy. By? to jednoizbowy parlament sk?adaj?cy si? z 1399 przedstawicieli Polaków zamieszkuj?cych ziemie pozostaj?ce w granicach Niemiec. W posiedzeniu wzi??o udzia? ok. 1200 pos?ow: 526 z Wielkopolski, 431 ze ?l?ska, 262 z Prus Królewskich, 133 ze skupisk...

Czytaj więcej...

146 nie 123

Co si? sta?o 5 sierpnia pewnego roku.

...

Czytaj więcej...