Skrzyd?a i murki zabetonowane

Informacja o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach

W Kaczorach trwaj? prace zwi?zane z renowacj? figury Matki Boskiej i jej otoczenia. Odby? si? kolejny etap betonowania: powsta?y ?ukowate murki skrzyde? spajaj?cych cokó? figury z dwoma s?upkami wewn?trznym i murki ??cz?ce s?upki zewn?trzne, z którymi tworz? obramowanie ca?ej budowli. /22.10.2014/...

Czytaj więcej...

Zbrojenie i szalowanie

Informacja o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach

W minion? sobot? (18 X 2014) pracowano nad szalowaniem „skrzyde?" czyli pó?okr?g?ych murków ??cz?cych cokó? figury z dwoma s?upkami wewn?trznymi oraz nad zbrojeniem i szalowaniem murków mi?dzy s?upkami otaczaj?cymi figur?. /19.10.2014/...

Czytaj więcej...

Figura w r?kach konserwatora

Dalsze informacje o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej

Od 28 sierpnia 2014 r. trwaj? w Kaczorach prace nad renowacj? figury Matki Boskiej i jej otoczenia. Rze?b? zajmuje si? konserwator Edward Ry?ko. Usuni?to z niej farb?, oczyszczono i odgrzybiono. Nast?pny etap to uzupe?nianie ubytków materia?u figury.  Na placu odtworzono cokó? figury i 11 otaczaj?cych go s?upków. /12.10.2014/...

Czytaj więcej...

?P. MA?GORZATA GRZESIUK

Odesz?a od nas nasza Kole?anka

Z wielkim smutkiem i ?alem informujemy, ?e 26 wrze?nia 2014 r. zmar?a nasza Kole?anka Ma?gorzata Grzesiuk. W Stowarzyszeniu Przyjació? Kaczor i Okolic by?a osob? odpowiedzialn? za prowadzenie dokumentacji. Rodzinie i bliskim Ma?gosi sk?adamy serdeczne wyrazy wspó?czucia i wsparcia w trudnych chwilach. Cz?onkowie SPKiO...

Czytaj więcej...

Prace budowlane w pe?ni

Informacja o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic informuje o przebiegu prac przy renowacji figury Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach: - Ze wzgl?du na du?y stopie? zniszczenia kierownik budowy zadecydowa? o ca?kowitej rozbiórce: s?upków, coko?u i fundamentów. - Zdj?to z coko?u figur? i przewieziono do miejsca renowacji, która b?dzie przeprowadzona przez pracowni? rze?biarsk? Edwarda...

Czytaj więcej...