Gloria victoribus

Ksi??ka o powsta?cach wielkopolskich powi?zanych z Ziemi? Chodziesk?.

„Gloria victoribus" A po latach gdzie? mogi?a, mo?e ro?nie polny kwiat Szukasz w my?li, gdzie spoczywa twój ojciec lub brat. A z krzy?y postawionych na przebytym szlaku Pokolenia odczytaj?: to ?lady Polaków! Gloria victoribus,...

Czytaj więcej...

55 lat Honorowego Obywatelstwa prof. Romana Drewsa

Chodzie? pami?ta

8 czerwca 2017 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. T.Ko?ciuszki w Chodzie?y odby?a si? uroczysta konferencja po?wi?cona pami?ci profesora doktora habilitowanego Romana Drewsa w 55 rocznic? nadania tytu?u Honorowego Obywatela Miasta Chodzie?y. W programie konferencji by?y m.in. prezentacja multimedialna ukazuj?ca sylwetk? profesora, odtworzenie archiwalnych nagra? z uroczysto?ci nadania...

Czytaj więcej...

50-lecie parafii pw. ?w. A. Boboli w Kaczorach

Wystawa przygotowana przez SPKiO

„1.7.1967 r. Od tej daty zaczyna si? nowy okres w ?yciu religijnym O?rodka Duszpasterskiego w Kaczorach. Dotychczas zwi?zany z parafi? macierzyst? w ?mi?owie, zaczyna istnie? samodzielnie jako Ko?ció? Rektorski p.w. ?w. Andrzeja Boboli. Pierwszym rektorem tego? ko?cio?a zosta? Ks. W?adys?aw Dopiera?a. Poniewa? przy ko?ciele stara plebania by?a zamieszkana przez rodzin?...

Czytaj więcej...

Rajd Kasztanowy

Impreza plenerowa Zespo?u Szk? Specjalnych w Rzadkowie oraz Warsztatw Terapii Zaj?ciowej w Morzewie

Zespó? Szkó? Specjalnych w Rzadkowie oraz Warsztaty Terapii Zaj?ciowej w Morzewie, zorganizowa?y 8 czerwca 2017 r. „Rajd Kasztanowy". Wzi?li w nim udzia? przedstawiciele SPKiO. Podajemy informacj? o rajdzie pobran? z http://www.zssrzadkowo.info "Rajd Kasztanowy" - 08.06.2017 Dnia 8 czerwca 2017r. Zespó? Szkó? Specjalnych w Rzadkowie oraz Warsztaty Terapii Zaj?ciowej w Morzewie,...

Czytaj więcej...

Powrt tradycji

Nabo?e?stwo majowe przy figurze NMP Kaczorach.

Z inicjatywy SPKiO, w ostatni dzie? maja 2017 r., odby?o si? nabo?e?stwo majowe przy figurze Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach, w 2.rocznic? jej odnowienia. To nabo?e?stwo przywo?a?o tradycj? modlitewnych spotka? odbywanych przy figurze NMP w latach, gdy kaczorscy katolicy nie mieli swojej ?wi?tyni. Modlitwom, w których uczestniczy?o wielu wiernych, przewodniczyli...

Czytaj więcej...