Ruszy?y prace przygotowawcze do renowacji figury

?eby sko?czy?, trzeba zacz??

28 sierpnia 2014 r. odby? si? pierwszy etap prac koniecznych do przeprowadzenia renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach. Zdj?to z coko?u figur?. Usuni?to sp?kane: cokó?, s?upki, ozdobne murki i fundamenty tych wszystkich elementów. Prace mo?liwe by?y do wykonania dzi?ki dwom kaczorskim firmom, które udost?pni?y maszyny i pracuj?cych nimi ludzi. [Przetwarzanie zdj?? po...

Czytaj więcej...

Renowacja figury Matki Boskiej w Kaczorach

Mocno zniszczona figura wymaga odnowienia

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic rozpocz??o starania o renowacj? mocno zniszczonej up?ywem czasu figury Matki Boskiej stoj?cej w Kaczorach na skwerze przy wej?ciu do Gimnazjum im. Jana Paw?a II, od strony ul. Chodzieskiej. ?Etap opracowania dokumentacji zosta? zako?czony, uzyskali?my zgody konserwatora zabytków, w?adz Powiatu Pilskiego i Gminy Kaczory na prowadzenie prac budowlanych...

Czytaj więcej...

Lato, lato, lato czeka...

Piknik na powitanie lata

Przed rokiem kaczorski piknik nad stawem za torami odby? si? w maju, w Zielone ?wi?tki (19.5.2013). Tegoroczny, przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic oraz Rad? So?eck? w Kaczorach, zosta? zaplanowany jako piknik na powitanie lata i oby? si? w niedziel?, 22 czerwca 2014 r. Poprzednie dni by?y ch?odne i pe?ne...

Czytaj więcej...

Powitajmy razem lato

Piknik nad stawem za torami

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic oraz Rada So?ecka w Kaczorach zapraszaj? w niedziel?, 22 czerwca 2014 r., na piknik „Powitanie lata", przy stawie za torami, na ko?cu ulicy Ko?cielnej. Pocz?tek o godz. 14.00. Szczegó?owe informacje podaj? plakaty wywieszone na kaczorskich tablicach og?osze?: ...

Czytaj więcej...

Modlitwa za nasz? Ma?? Ojczyzn?: 5 maja 2014 r.

Msza ?wi?ta w 501. rocznic? Kaczor

W poniedzia?ek, 5 maja 2014 r., o godz. 18.00, w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach sprawowana b?dzie Msza ?w. w intencji przedstawionej przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic: z okazji 501. rocznicy wzmianki o Kaczorach z podzi?kowaniem za istnienie naszej Ma?ej Ojczyzny i o opiek? Bo?? dla by?ych i obecnych mieszka?ców,...

Czytaj więcej...