10 lat pracy z osobami niepe?nosprawnymi

Jubileusz Warsztatu Terapii Zaj?ciowej przy DPS w Rzadkowie

10 lat istnienia i dzia?alno?ci na rzecz osób niepe?nosprawnych obchodzi Warsztat Terapii Zaj?ciowej przy Domu Pomocy Spo?ecznej w Rzadkowie. Warsztat powsta? 1 grudnia 2003 roku. Uczestnikami Warsztatu s? osoby niepe?nosprawne posiadaj?ce orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe?nosprawno?ci oraz ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zaj?ciowej. Obecnie w zaj?ciach warsztatowych...

Czytaj więcej...

Ta, co nie zgin??a, wyros?a z ich krwi

Ho?d zamordowanym w Grach Morzewskich

...

Czytaj więcej...

?wi?to Szko?y w roku 500-lecia Kaczor

Koncert w Szkole Podstawowej w Kaczorach

W pi?tkowe pó?ne po?udnie 25 pa?dziernika 2013 r. w Szkole Podstawowej w Kaczorach odby? si? dost?pny dla wszystkich koncert pt. „?wi?to Szko?y w roku 500-lecia Kaczor". Koncert po??czy? wyst?py artystyczne dzieci i doros?ych (za?piewa? zespó? „Promyk") z informacjami o historii szko?y i Kaczor. Na uroczysto?? przybyli uczniowie, ich rodzice i...

Czytaj więcej...

Modele samolotw, sterowca i pojazdw obok prawdziwych mercedesw

Wystawa w roku 500-lecia Kaczor

Blisko 300 modeli samolotów, lokomotyw, pojazdów wojskowych i cywilnych, budowli, okr?tów a nawet postaci filmowych, na zaproszenie SPKiO, przywioz?o do Kaczor 8 cz?onków Inowroc?awskiego Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych (ISMR). Wystawa modeli odby?a si? 20 pa?dziernika 2013 r., w ramach obchodów 500-lecia Kaczor, w salonie samochodowym Aleksandry i Marka Zenelów (Kaczory, ul....

Czytaj więcej...

Samoloty i sterowiec w Kaczorach

Wystawa modeli: niedziela, 20 pa?dziernika 2013 r.

Zapraszamy na wystaw? modeli samolotów i pojazdów militarnych wykonanych przez cz?onków Inowroc?awskiego Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych. Wystawa odb?dzie si? w niedziel?, 20 pa?dziernika 2013 r., w godz. 10.00 - 15.00, w nowo otwartym salonie Aleksandry i Marka Zenelów: Kaczory, ul. Pilska 8A. Wst?p: wolny. W?ród eksponatów prezentowany b?dzie model sterowca Sch?tte-Lanz...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Piknik w Z?otym Linie

    Bar Z?oty Lin przy Gospodarstwie Rybackim Jachna Kaczory, 28 maja 2016 r., w sobot? po Bo?ym Ciele, sta? si? miejscem wiosennego spotkania w plenerze Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic oraz...

    Czytaj więcej...