Nie b?dzie nas, b?dzie las...

100 mln drzew do 2017 roku

W lutym 2015 r. do Polski wp?yn??o zaproszenie skierowane przez ogólno?wiatow? wirtualn? szko?? Environmental Online – ENO z Finlandii, do udzia?u w kampanii sadzenia drzew: „100 mln drzew do 2017 r.". ENO obs?uguje sie? dzia?aj?c? na rzecz zrównowa?onego rozwoju, organizacja ta zrzesza 157 krajów. Kampania „100 mln drzew do 2017 r."...

Czytaj więcej...

Chrystus zmartwychwsta? - prawdziwie zmartwychwsta?

Wielkanocne ?yczenia od SPKiO

Naszym sponsorom, osobom i instytucjom nas wspieraj?cym, naszym sympatykom, wszystkim mieszka?com gminy Kaczory i okolic ?yczymy radosnych, spokojnych i szcz??liwych ?wi?t Wielkanocy. Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic /23.03.2016/...

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Cz?onkw SPKiO

Sprawozdania i plany

11 marca 2016 r. odby?o si? Walne Zebranie Cz?onków SPKiO podsumowuj?ce dzia?alno?? w 2015 r. Zebrani przyj?li sprawozdanie Zarz?du, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zarz?d otrzyma? absolutorium. Przyj?to plan pracy na rok 2016....

Czytaj więcej...

?abostowo

Fotografie udost?pnione przez Renat? Kopick?

Pani Renata Kopicka przes?a?a do SPKiO kilkana?cie fotografii pokazuj?cych ?abostowo w latach, w których organizowano w tym miejscu kolonie. Rodzice Renaty Kopickiej, Pa?stwo Franciszka i Henryk Kinowie, mieszkali w ?abostowie wraz z rodzin? w latach 1957 – 1988. Dzisiaj prezentujemy 10 fotografii. Wkrótce poka?emy nast?pne, wzbogacone o informacje. Fotografie poprzedzamy...

Czytaj więcej...

Narodowy Dzie? Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych

Zach?camy: wywie? flag? narodow?

1 marca 2016 obchodzimy Narodowy Dzie? Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych. Prosimy: wywie? w tym dniu polsk? flag? narodow? na swoim domu, aby uczci? tych, którzy swoje ?ycie dla Ojczyzny „rzucili na stos" . A oto nasza flaga narodowa ta?cz?ca z wiatrem na tle s?onecznego nieba:  /27.02.2016/...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • 7 wydarzeń

    Niedawno minęła 11. rocznica powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Kaczor i Okolic. Przypominamy z tej okazji 7 naszych najbardziej znaczących działań. Pragniemy zaznaczyć, że nie udałoby się ich zrealizować bez pomocy wielu...

    Czytaj więcej...