Pani Eleonora D?ugosz

Eleonora D?ugosz pierwszym honorowym cz?onkiem SPKiO

Zbli?aj?ca si? rocznica 500-lecia Kaczor zach?ca do refleksji nad wydarzeniami z historii naszej ma?ej Ojczyzny, ale i do przywo?ania  spo?ecznej ?wiadomo?ci tych ludzi, których praca, inwencja i umiej?tno?? zach?cania innych do dzia?ania od dziesi?cioleci i stuleci rozwija?y Kaczory i ich okolice.
Jan Kochanowski pisa?:
„S?u?my poczciwej s?awie, a jako kto mo?e,
Niech ku po?ytku dobra wspólnego pomo?e.” 

Tak? osob?, która s?u?y?a „poczciwej s?awie”, wcale tej s?awy nie ??daj?c i pomaga?a „ku po?ytku dobra wspólnego”, jak tylko mog?a, jest Eleonora D?ugosz: osoba wielce dla Kaczor i okolic zas?u?ona ró?norodnym dzia?aniem i ciesz?ca si? od wielu lat wielkim autorytetem i szacunkiem.
Pani Eleonora D?ugosz jest pierwsz? osob?, któr? Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic obdarzy?o tytu?em „Honorowego Cz?onka Stowarzyszenia”


Eleonora D?ugosz urodzi?a si?  24 grudnia1928 r. w Margoninie w rodzinie Wincentego i Witos?awy Zaczy?skich. Tu w 1935 rozpocz??a nauk? przerwan? wybuchem II Wojny ?wiatowej. Nauk? kontynuowa?a po wojnie.
W czasie okupacji kierowana by?a przez Niemców do pracy: do  opieki nad dzie?mi, jako pomoc bufetowej w restauracji w Margoninie, a jesieni? 1944 r. (nie maj?c jeszcze 16 lat) zabrana do kopania okopów i rowów przeciwpancernych w okolicach ?odzi.
Do Margonina wróci?a pieszo, po wyzwoleniu w lutym 1945 r. Po kilku dniach zg?osi?a si? na ochotnika do pracy w radzieckim szpitalu polowym, jako sanitariuszka, gdzie pracowa?a do maja 1945 r.
W szpitalu zarazi?a si? tyfusem,  który przenios?a do domu. Chorowa?a wówczas ca?a jej rodzina. Wszyscy znale?li si? w szpitalu w Szamocinie.
Eleonora D?ugosz (wtedy jeszcze Zaczy?ska) po wojnie planowa?a  osiedli? si? w Szczecinie. Tu podj??a  nauk?, a na utrzymanie zarabia?a szyciem.
W czasie wizyty w domu  w czerwcu1948 r., na weselu kuzynki, pozna?a swego przysz?ego m??a – Jana D?ugosza. Tego samego roku odby? si? ich ?lub.
W pierwsz? wspóln? podró? wyjechali - do Wroc?awia, na Wystaw? Ziem Odzyskanych.


Pa?stwo D?ugoszowie osiedlili si? w Szamocinie, gdzie urodzi?o troje z ich pi?ciorga dzieci.
Pierwsze lata ma??e?stwa pani Eleonora zajmowa?a  si? dzie?mi i domem, dorabia?a te? krawiectwem. W latach 1952-1953 pracowa?a w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chodzie?y, jako referent gospodarki mieszkaniowej, doje?d?aj?c do pracy poci?giem z Szamocina.


W  1953 r., w zwi?zku z prac? m??a – Jana D?ugosza – m?oda rodzina przeprowadzi?a si? do Kaczor. W Kaczorach  urodzi?o si? kolejnych dwoje dzieci.
W  Kaczorach  w latach 1956 - 1957 E. D?ugosz by?a kierownikiem Gospody Gminnej Spó?dzielni „Samopoc Ch?opska”. Od 1.11.1957 r. do 30.08.1976 r. by?a kierownikiem  Biblioteki Gminnej w Kaczorach. Pracuj?c w bibliotece, za?o?y?a teatr amatorski, pracowa?a spo?ecznie z dzie?mi i m?odzie??,  by?a za?o?ycielk?  Ko?a Gospody? Wiejskich w Kaczorach, którego  by?a  wieloletni? przewodnicz?c?.
Z wielk? pasj? zajmowa?a si? organizowaniem  ró?nych kursów dla kobiet, konkursów czytelniczych,  pokazów. W tym te? czasie organizuje w Kaczorach „wczasy pod grusz?”, zach?caj?c wiele kaczorskich rodzin do przyjmowania wczasowiczów,  wynikiem czego wie? Kaczory w 1970 r. zajmuje  II miejsce w kraju w konkursie na "Najlepsz? wie? letniskow?"
Prowadzi?a równie? sto?ówk? dla wczasowiczów, zyskuj?c sympatyków swojej kuchni na wiele lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eleonora D?ugosz by?a cz?onkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Banku Spó?dzielczego, Gminnej Spó?dzielni,  Zwi?zku Zawodowego Bibliotekarzy. Praca zawodowa i spo?eczna E. D?ugosz by?a doceniana,  czego potwierdzeniem jest wyró?nianie jej  poprzez delegowanie  na Kongres Kó?ek Rolniczych, Kongres Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Warszawie, czy na Krajowy Zjazd Bibliotekarzy w Bia?ymstoku.  W 1966 r. by?a delegatem na Kongres Kultury Polskiej w Warszawie. W  1980 r. by?a uczestnikiem krajowej delegacji pracowników kultury „poci?giem przyja?ni” do Zwi?zku Radzieckiego.
Za swoj? prac? i dzia?alno??  otrzyma?a odznaczenia: „Z?oty Krzy? Zas?ugi”, dwukrotnie „Odznak? 1000-lecia Pa?stwa Polskiego”, „Honorow? Odznak? Zas?u?onego Dzia?acza Kultury”, dwukrotnie Z?ot? Odznak? Honorow? „Za Zas?ugi w rozwoju woj. pilskiego”,  „Order Matki”  w 1987 r., oraz  równie? w 1987 r.  „Krzy? Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski”. 
W 2002 r. E. D?ugosz zosta?a wdow?.
Mieszka z dzie?mi. Od 2006 r. z?o?ona chorob?, pozostaje pod opiek? rodziny.
/16.03.2013/

Zapraszamy
do GALERII, w której prezentujemy fotografie haftów wykonanych przez  Eleonor? D?ugosz.

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...