10 x 100 x 500

X rajd kolarski PILSKA SETKA w 500-letnich Kaczorach

 

W drug? pogodn? sobot? spó?nionej tegorocznej wiosny, czyli 20 kwietnia 2013 r., do  siedziby Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic dotar?o blisko 80 rowerzystów X rajdu kolarskiego „PILSKA SETKA”.
Trasa rajdu wiod?a z Pi?y przez Kalin? do Kaczor, potem do ?mi?owa i Zelgniewa. Dalej przez G?ubczyn i Star? ?ubiank? do Szyd?owa, gdzie tury?ci nocowali. Nazajutrz rowerzy?ci przez Stobno i ?ugi Ujskie wrócili do Pi?y.
W?ród uczestników byli mieszka?cy Pi?y i okolic, ale tak?e przybysze z Bydgoszczy, Poznania  a nawet Szczecina.
Komendantem  rajdu, zorganizowanego przez Oddzia? PTTK im. Henryka Kami?skiego w Pile, by? Jan Balcerzak – znany propagator wypraw na ekologicznych dwóch kó?kach.
W siedzibie  SPKiO  tury?ci mogli skorzysta? z herbaty, zaopatrzy? si? w pocztówki wydane na 500-lecie Kaczor  a nawet je wys?a?.
Maria Piosik (prezes SPKiO), Joanna Stachowiak, Maria Durecka i Mieczys?aw Bilejczyk zapoznali przybyszów z histori? 500-letnich Kaczor, ich przyrod?, walorami turystycznymi i dzia?alno?ci? Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...