Figura ju? czeka

Kontynuacja prac wok? figury Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach

Od pocz?tku maja  kontynuowane s? prace, których zwie?czeniem b?dzie ods?oni?cie odnowionej figury Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach. Wykonano pierwszy etap przygotowania otoczenia figury do  urz?dzenia trawnika. Zako?czone zosta?o szpachlowanie betonowych bry? postumentu, s?upków i murków. W czwartek, 14 maja 2015 r., na postument wróci?a figura. Stoi, jeszcze zas?oni?ta, ale ju? czeka...
W pracach uczestnicz? cz?onkowie SPKiO i bardzo liczne osoby spoza stowarzyszenia.
Niektóre czynno?ci, wymagaj?ce umiej?tno?ci fachowych, wykonywane s? przez kaczorskie firmy. Firmy te, oraz osoby prywatne, u?yczaj? równie? ?rodków transportu i specjalistycznych maszyn./15.05.2015/

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...