Polityka prywatnosci

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przywi?zuje szczególn? wag? do poszanowania prywatno?ci u?ytkowników odwiedzaj?cych serwisy w domenie *.giodo.gov.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane s? wykorzystywane tylko i wy??cznie do celów administrowania serwisem z zastrze?eniem, o którym mowa w punkcie Platforma e-GIODO. Nie zabiegamy o identyfikacj? u?ytkowników stron Biura. ?adne dane identyfikacyjne, do ?adnych celów, nie s? przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyj?t? praktyk? wi?kszo?ci serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, ?e znamy publiczne adresy IP, z których u?ytkownicy przegl?daj? tre?ci informacyjne naszego serwisu. Przegl?dane zasoby identyfikowane s? poprzez adresy URL. Znamy równie?:

  •  - czas nadej?cia zapytania,
  •  - czas wys?ania odpowiedzi,
  •  - nazw? stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokó? HTTP,
  •  - informacje o b??dach jakie nast?pi?y przy realizacji transakcji HTTP,
  •  - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u?ytkownika (referer link)
  •    - w przypadku gdy przej?cie do strony Biura nast?pi?o przez odno?nik,
  •  - informacje o przegl?darce u?ytkownika.

 

Dane te nie s? kojarzone z konkretnymi osobami przegl?daj?cymi strony Biura z zastrze?eniem, o którym mowa w punkcie Platforma e-GIODO. Dla zapewnienia jak najwy?szej jako?ci serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu okre?lenia, które strony odwiedzane s? najcz??ciej, jakie przegl?darki stron WWW s? stosowane, czy struktura strony nie zawiera b??dów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane s? przez czas nieokre?lony jako materia? pomocniczy s?u??cy do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie s? ujawniane nikomu poza osobami upowa?nionymi do administrowania serwerem oraz sieci? Biura. Na podstawie plików logów mog? by? generowane statystyki stanowi?ce pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawieraj? ?adnych cech identyfikuj?cych osoby odwiedzaj?ce serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych SPKiO

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o u?ytkownikach serwisu ani ?ledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach SPKiO nie przechowuj? ?adnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od u?ytkowników.
Dla poszczególnych serwisów SPKiO wykorzystujemy nast?puj?ce pliki Cookies.

 

Serwis: www.mojekaczory.plpl

Serwis okresowo mo?e wykorzystywa? sesyjny plik Cookie o nazwie INFO do zapisania faktu zapoznania si? z wyró?nionymi informacjami. Cookie jest tworzone w celu ograniczania ilo?ci emisji okresowo pojawiaj?cych si? og?osze?. Dzi?ki zastosowaniu pliku Cookie informacja wy?wietla si? tylko raz dla jedne sesji u?ytkownika i nie ukazuje si? ponownie po przej?ciu na kolejn? stron? serwisu. Wymieniony wy?ej sesyjny pik Cookie, je?li jest tworzony wyst?puje w okre?lonym czasie, to tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez u?ytkownika. Zamkniecie okna przegl?darki ze strona serwisu www.giodo.gov.pl powoduje usuni?cie utworzonego pliku.

Serwis: mojekaczory.pl

Serwis mojekaczory.pl wykorzystuje jeden sesyjny pliki Cookies, które tworzone s? i istniej? tylko w czasie trwania sesji przegl?darki. S? one niezb?dne dla prawid?owego dzia?ania poszczególnych elementów serwisu. Cel i zawarto?? tych plików jest nast?puj?ca:

Nazwa Cookie Rodzaj Cel i zawarto??
PHPSESSID Sesyjne Przechowuje na czas sesji informacje o wersji u?ywanej przez u?ytkownika platformy i jej wersji j?zykowej.

Odno?niki do innych stron

Serwis Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zawiera odno?niki do innych stron WWW. Nie mo?emy ponosi? odpowiedzialno?ci za zasady zachowania prywatno?ci obowi?zuj?ce na tych stronach. Namawiamy, by po przej?ciu na inne strony, zapozna? si? z polityka prywatno?ci tam ustalon?. Niniejsza polityka prywatno?ci dotyczy tylko serwisów WWW Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany

W przypadku zmiany obowi?zuj?cej polityki prywatno?ci, wprowadzone zostan? odpowiednie modyfikacje do powy?szego zapisu.

Konkurs

See our work in action!

Fusce suscipit vari sociis natoueatibus et mag. ni dis parturientntes nar ridicus mus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuadio. Mor nunc odio gravida atcursus necuctus a lorem.

Czytaj więcej...