Statut

(Aktualizacja:14.05.2018 r.)

STATUT  „STOWARZYSZENIA  PRZYJACIÓŁ KACZOR I OKOLIC”   

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1.  Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic” i w dalszej treści zwane jest „Stowarzyszeniem”.
2.   Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2
1.  Siedzibą Stowarzyszenia są Kaczory..
2.  Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Kaczor i najbliższej okolicy.
3.  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną od momentu wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z prawem miejscowym prowadzić przedstawicielstwa.
5.  Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń i organizacji, zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz międzynarodowych, których cele i zadania są zbliżone do celów i  
        zadań statutowych Stowarzyszenia.
6.  Stowarzyszenie może stanowić odznaki, medale honorowe, dyplomy i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów statutowych określonych przez Stowarzyszenie.
7.  Stowarzyszenie używa pieczęci oraz może używać godła, których wzór uchwala Zarząd Stowarzyszenia.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 3
Celem Stowarzyszenia jest promocja i upowszechnianie wiedzy o dorobku wsi Kaczory i okolic, w tym kultury, tradycji i  historycznego dziedzictwa.

§4
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1.    Odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie ciekawych miejsc, zabytków, pomników przyrody i innych obiektów zlokalizowanych na terenie Kaczor i w okolicy.
2.    Ochronę zabytków kultury materialnej oraz pomników przyrody.
3.    Działalność szkoleniowo-edukacyjną, organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, debat, odczytów, konkursów adresowanych do wszystkich zainteresowanych dorobkiem regionu a także imprez turystycznych.
4.    Wydawanie ulotek, folderów, tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej, broszur, książek poświęconych wiedzy o historii i kulturze ziemi kaczorskiej.
5.    Prowadzenie portalu internetowego poświęconego Kaczorom i okolicy.
6.    Utworzenie i prowadzenie izby regionalnej.
7.    Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących kultury oraz ochrony środowiska.
8.    Propagowanie turystycznych walorów Kaczor i okolic.
9.    Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie działań na rzecz promocji regionu.
10.   Pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą dla realizacji celów statutowych.    
11.   Współpracę i wymianę osobową z organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w Polsce i na świecie.
12.   Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi.
§ 5
1.    Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie celów i zadań statutowych.
2.    Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową, której przedmiotem będzie:
- PKD 93.29.Z- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
- PKD 94.99.Z- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- PKD 68.20.Z- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- PKD 58.19.Z- Pozostała działalność wydawnicza.

§ 6
   1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
  2.Członkowie Zarządu mają możliwość pobierania wynagrodzeń za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 7
 Stowarzyszeniu zabrania się:
1.    Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego  członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy    
        pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
       związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
2.    Przekazywania  majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
       szczególności, jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3.    Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że
       to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
4.    Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

III. CZŁONKOWIE
§ 8
1.   Członkiem Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
      a) uznaje statutowe cele Stowarzyszenia,
      b) wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji,
      c) złoży deklarację przystąpienia,
      d) opłaca regularnie uchwalone składki.
2.   Członkami Stowarzyszenia mogą być małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają
      ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mogą korzystać z czynnego i biernego
      prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3.   Członkiem Stowarzyszenia mogą być również małoletni poniżej 16 lat, za zgodą
      przedstawicieli ustawowych, według zasad określonych w statucie, bez prawa udziału w
      głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego
      prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
4.   Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
5.   Stowarzyszenie może nadawać członkostwo honorowe osobom szczególnie zasłużonym
      dla Stowarzyszenia.
6.   Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy.

§ 9
1.     Przyjęcie w poczet członków następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
2.    Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia odmawiającej przyjęcia w poczet członków, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od daty otrzymania   
       zawiadomienia o odmowie.
3.    W Stowarzyszeniu nadawane będą tytuły członków honorowych, którymi mogą zostać osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia lub regionu.
4.    Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
5.    Członek honorowy może opłacać składki, ale nie ma takiego obowiązku.
6.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje pomoc materialną lub organizacyjną.
7.    Członkowie wspierający zobowiązani są do wywiązywania się z deklaracji, o której mowa w punkcie 6 oraz do przestrzegania postanowień niniejszego statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

§ 10
1.    Utrata członkostwa następuje na skutek:
a)  Rozwiązania Stowarzyszenia,
      b)  Wystąpienia ze Stowarzyszenia,
      c)  Zgonu członka Stowarzyszenia,
      d)  Utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną,
      e)  Wykluczenia prawomocną decyzją Zarządu Stowarzyszenia, gdy członek nie
            podporządkowuje się statutowi lub uchwałom organów Stowarzyszenia albo
            narusza swoim postępowaniem godność i honor członka,
      f) Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatami składek członkowskich przez okres   sześciu miesięcy.
2.    Skreślonemu z listy członków przysługuje prawo odwołania w ciągu 14 dni do Walnego Zebrania. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 11
1.    Członek Stowarzyszenia ma prawo:
      a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
      b) wystąpić ze Stowarzyszenia w dowolnym czasie po złożeniu stosownego pisemnego
          oświadczenia
      c) uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.
2.  Członek wspierający korzysta z praw określonych w ust.1 pkt. b i c, a ponadto posiada
     głos doradczy.
§ 12
Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
      a) przestrzegać zasad oraz uchwał władz Stowarzyszenia
      b) brać czynny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
      c) opłacać składki w wysokości ustalonej przez Zarząd, a zatwierdzonych przez Walne
          Zebranie Członków.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 13
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§ 14
1.    Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór następuje w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie, zwykłą większością głosów, przy obecności  
       przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów.
2.    Do władz można wybierać nieobecnego zgłoszonego członka, o ile dostarczy pisemną zgodę, a Walne Zebranie zaakceptuje kandydaturę.
3.    W przypadku wystąpienia, wykluczenia bądź śmierci członka władz Stowarzyszenia podczas trwania kadencji, skład można uzupełnić z kandydatów niewybranych we wcześniejszych
        wyborach według liczby uzyskanych głosów. Możliwe jest również uzupełnienie składów osobowych organów Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.
4.    Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 2 osób do Zarządu i 1 osoby do Komisji Rewizyjnej.

§ 15
1.    Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.
2.    Ust. 1 nie stosuje się w przypadku wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 16
1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.    W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
      a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
      b) z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście.
3.  O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków   Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania. Dopuszcza się powiadamianie członków w formie wiadomości email przesyłanych na uprzednio autoryzowane, prywatne konta członków.

§ 17
1.    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
      a) zmiany Statutu Stowarzyszenia,
      b) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
      c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu w tym: rocznych sprawozdań
          finansowych z działalności statutowej Stowarzyszenia,
      d) uchwalanie regulaminów pracy władz Stowarzyszenia,
      e) udzielanie absolutorium Zarządowi,
      f) ustalanie planów pracy na cały rok,
      g) rozpatrywanie odwołań od postanowień Zarządu,
      h) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,
      i) podejmowanie stosownych uchwał w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia,
      j) decydowanie o przeznaczeniu pozostałego po rozwiązaniu majątku,
      k) podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających z działalności
          Stowarzyszenia.
2.   Walne Zebranie Członków jest prawomocne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej
      połowa członków. Jeśli ich liczba jest mniejsza Walne Zebranie może się odbyć w drugim    terminie, po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny od odbycia pierwszego Zebrania – bez względu na liczbę obecnych.
§ 18
1.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2.  Walne Zebranie  Członków zwoływane jest raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia
      i obraduje wg uchwalonego regulaminu.
3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w dowolnym terminie:
     a) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
     b) z inicjatywy Zarządu,
     c) na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
4.  Jeśli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w okresie 30 dni od daty
     kiedy upłynął rok od poprzedniego Walnego Zebrania Członków lub gdy
     upłynie 30 dni od wpłynięcia wniosków określonych w ust. 3 pkt. a i c Zebranie
     może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

ZARZĄD
§ 19
1.    Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Zebraniem.
2.    Zarząd składa się z 7 członków:
a) prezesa wybieranego imiennie przez Walne Zebranie Członków,
b) jego zastępcy,
c) skarbnika,
d) sekretarza
d) trzech członków zwyczajnych.
3.    Ukonstytuowanie się Zarządu, wybór wiceprezesa i skarbnika, następuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które odbywa się w trakcie Walnego Zebrania, które dokonało wyboru.
4.    Do zadań Zarządu należy:
a)  realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
b)  kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia,
c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania     Członków,
d)  określanie szczegółowych kierunków działań i planu pracy,
e)  ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,
f)  sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie i skreślanie  członków Stowarzyszenia,
h)  prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
i)  wnioskowanie o nadanie lub skreślanie członkowstwa honorowego Stowarzyszenia,
j)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
k) uchwalanie składki członkowskiej a także czasowe zawieszenia bądź zwolnienia poszczególnych członków Stowarzyszenia z ich uiszczania,
l) wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu i ustaleń Walnego Zebrania  Członków.
5.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie, nie rzadziej niż raz na kwartał.
6.  W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inni goście             zaproszeni z głosem doradczym.
7.  Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu, a podczas jego    nieobecności Wiceprezes Zarządu bądź inny wyznaczony członek Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 20
1.    Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad
      działalnością Zarządu i jest najwyższym organem kontrolnym w stowarzyszeniu.
2.   Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym Przewodniczącego.
   Przewodniczącego Komisji, wybiera Komisja spośród swych członków na pierwszym     posiedzeniu, które odbywa się w trakcie Walnego Zebrania, które dokonało wyboru.
3.   Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
      a) bieżąca kontrola pracy Zarządu,
      b) składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków w sprawie absolutorium
          dla Zarządu,
      c) występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania
          Członków,
      d) kontrola – przynajmniej raz w roku, całości finansów Stowarzyszenia,
      e) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 21
1.    Majątek Stowarzyszenia powstaje z: składek członkowskich, darowizn, spadków, subwencji i dotacji, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej, dopuszczalnych  
       prawnie loterii a także pozostałości z imprez składkowych organizowanych przez Stowarzyszenie.
2.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określanych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do
       celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową zgodnie ze stosownymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
4.    Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
                                                                                                                                                              § 22

1.  Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach  majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika, a w razie
     niemożności złożenia oświadczeń woli przez jedną lub obie z tych osób, oświadczenia woli składają inni dwaj członkowie Zarządu.
2.  Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.

§ 23
1. Gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o plan pracy i plan finansowy – obejmujący dochody i wydatki.
2.   Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 24
Uchwały o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania zaś w drugim terminie przypadającym po upływie 30 minut od pierwotnie wyznaczonego, bez względu na liczbę obecnych większością zwykłą.

§ 25
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje w pierwszym terminie Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania zaś w drugim terminie przypadającym po upływie 30 minut od pierwotnie wyznaczonego, bez względu na liczbę obecnych większością zwykłą.
§ 26
1.  Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
2.  Obowiązki Likwidatorów określa ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach.
3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznaczany jest na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członów Stowarzyszenia.

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...