5 maja 2013

500-lecie Kaczor

5 maja 2013 min??o 500 lat od daty pierwszego zapisu potwierdzaj?cego istnienie Kaczor.
W tym jubileuszowym dniu w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach odby?a si? Msza ?w. w intencji „by?ych i obecnych – ?ywych i zmar?ych mieszka?ców Kaczor”, poprzedzaj?ca posadzenie D?BU NA 500-LECIE KACZOR. Msz? koncelebrowali proboszcz parafii, ks. dziekan Hieronim Krawczy?ski i ks. wikariusz Maciej Reszel.Tu? przed prezbiterium, po stronie tabernakulum, sta? umieszczony w stosownym koszyku d?b, obok niego zwini?ty arkusz dokumentu sporz?dzonego z okazji uroczysto?ci posadzenia d?bu, tabliczka z informacj? o nim i  „kapsu?a czasu” zawieraj?ca pisemne przes?anie uczniów Szko?y Podstawowej w Kaczorach do przysz?ych pokole?.
Pod koniec Mszy ?w. Marcin Konieczny odczyta? informacj? historyczn? pokazuj?c?, ?e 5 maja 1513 r. jest pierwsz? dat? zapisu potwierdzaj?cego istnienie wsi Kaczory. Paulina Parecka odczyta?a tre?? dokumentu sporz?dzonego na 500-lecie. Prezes Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic Maria Piosik podzi?kowa?a wszystkim osobom i instytucjom, których praca i pomoc umo?liwi?y  ?wi?towanie  uroczysto?ci posadzenia D?BU NA 500-LECIE KACZOR.
Ks. H. Krawczy?ski po?wi?ci? sadzonk? drzewa upami?tniaj?cego dat? 5 maja 1513 r.
Po zako?czeniu Mszy dzieci z 15–osobowej delegacji uczniów Szko?y Podstawowej w Kaczorach rozpocz??y przej?cie wszystkich obecnych na skwer obok ko?cio?a, do miejsca przygotowanego na posadzenie d?bu. Dzieci przenios?y d?b i pozosta?e akcesoria. Za dzie?mi i celebransami szli cz?onkowie SPKiO i wszyscy obecni na uroczysto?ci.
Przy wyj?ciu z ko?cio?a by?a umieszczona plansza z du?ym rysunkiem d?bu przygotowanym przez Szko?? Podstawow? w Kaczorach. Uczestnicy zgromadzenia zostali zaproszeni do uzupe?nienia obrazu poprzez wykonany zielonym tuszem odcisk kciuka umieszczony na li?ciach tego drzewa.
D?b przeniesiony przez dzieci zosta? posadzony jako trzeci obok dwóch rosn?cych ju? drzew, którymi s?: D?B PAPIESKI posadzony w 1. rocznic? ?mierci Jana Paw?a II (zmar? 2 kwietnia 2005 r.)  i D?B  LECH, który  upami?tnia osoby, które zgin??y w katastrofie pod Smole?skiem 10 kwietnia 2010 r.
Ziemi?  przykrywaj?c? korzenie D?BU NA 500-LECIE KACZOR sypa?y r?ce wielu osób...

Trzy m?ode d?by na przyko?cielnym skwerze, posadzone na pocz?tku XXI wieku, koresponduj? z trzema wiekowymi d?bami otaczaj?cymi krzy? na zbiegu .ulic Dworcowej, Chodzieskiej, Górnej i Ko?cielnej. Informacje o tych drzewach ci?gle czekaj? na odkrycie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...