5 maja 1513

500-lecie Kaczor

Przewodniki, informatory, prospekty podaj?, ?e w roku 1513 pojawiaj? si? pierwsze zapiski o wsi Kaczory – nie podaj? ?ród?a tej informacji. T? dat? zweryfikowa?a w ?ród?ach historycznych,  nale??ca do Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic, Paulina Parecka. Oto jej ustalenia:


W monografii historycznej z 1932 r. napisanej przez Konstantego Jana H?ady?owicza pt. „Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku”  umieszczony jest spis osad wspomnianych w ?ród?ach w latach 1401-1523, a w?ród nich Kaczory z dat? 1513, wraz ze ?ród?em potwierdzaj?cym ow? dat?.
Tym ?ród?em s?: „Ksi?gi Metryki Koronnej”  – w dawnej Polsce by?y to ksi?gi wpisów akt, dokumentów i listów wychodz?cych z kancelarii monarchy prowadzone od pocz?tków XV wieku do 1795 roku.
Ksi?gi by?y spisywane r?cznie i stanowi? bezcenne ?ród?a wiedzy o historii Polski. Ksi?gi znajduj? si? w Archiwum G?ównym Akt Dawnych w Warszawie. Cz??? ksi?g jest w z?ym stanie z powodu up?ywu czasu. Ju? w XVIII wieku 11 ksi?g najbardziej uszkodzonych zosta?o przepisanych, mi?dzy innymi przez Sumariusza Ksi?g Metryki Koronnej Teodora Wierzbowskiego.


Wpis jest po ?acinie, a t?umaczenie brzmi:
Granice mi?dzy Kaczorami i ?mi?owem w?asno?ci królewskie trzymane przez Hieronima Mossy?skiego, Zadkowem Miko?aja Smoguleczki i Grabowem Andrzeja Grabowskiego dziedziczone przez królewskich komisarzy 5 Wniebowst?pienia (5 maja) roku 1513 zosta?y prawnie potwierdzone”


Tak wi?c u samego ?ród?a jako dat? potwierdzaj?c? istnienie Kaczor uzna? nale?y 5 maja 1513 r.

Autor: Paulina Parecka

                              

 

 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...