Warto o tym powiedzie?

Tekst prezesa SPKiO w "Przegl?dzie Wielkopolskim"

 

Niema?? satysfakcj? sprawi?o nam, ukazanie si? w „Przegl?dzie Wielkopolskim” nr 2(124) 2019 r. artyku?u o obchodach 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, przygotowanych przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic w naszej miejscowo?ci.
Na stronie internetowej  „Przegl?du Wielkopolskiego” http://www.e-pw.pl//page.php/1/0/show/106 mo?emy przeczyta?, jaki jest program tego kwartalnika i jakie sobie stawia cele, s? to:
rozwój, popularyzacja oraz promocja wiedzy o regionie ze szczególnym uwzgl?dnieniem najszerzej poj?tej kultury;
krzewienie patriotyzmu lokalnego otwartego na inne regiony i kraje,
rozwijanie i promocja tradycyjnych oraz nowych form uczestnictwa w kulturze i ?yciu publicznym, w tym edukacji kulturalnej dzieci i m?odzie?y
wymiana my?li, do?wiadcze?, opinii oraz inspiracji pomi?dzy teoretykami i praktykami.
Bior?c pod uwag? cele stawiane  przez wydawc? "Przegl?du" czyli Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu, jeste?my zaszczyceni, ?e naszymi dzia?aniami wpisujemy si? w szeroko poj?t? inicjatyw? krzewienia patriotyzmu lokalnego oraz popularyzacj? wiedzy o regionie i zosta?o to dostrze?one.


Tekst i fotografie: ES

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...