Chrystus zmartwychwsta? prawdziwie zmartwychwsta?!!!

Wielkanocne ?yczenia od SPKiO

Naszym sponsorom,
osobom i instytucjom nas wspieraj?cym,
w?adzom Gminy Kaczory,
naszym sympatykom,
wszystkim mieszka?com naszej gminy i okolic,
cz?onkom wspó?pracuj?cych z nami stowarzysze? regionalnych
?yczymy spokojnych i szcz??liwych ?wi?t Wielkanocy.

 

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic

 

Tegoroczn? Wielkanoc prze?ywamy w sytuacji zagro?enia podst?pn? chorob?.  Wszystkich prosimy o respektowanie wskaza? s?u?b sanitarnych dotycz?cych bezpiecznego zachowania w czasie epidemii.

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...