"Niebo jest tu"

Rodzinne kol?dowanie Anno Domini 2020

W  ?wi?to Trzech Króli, 6 stycznia 2020 r., w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach, po raz trzeci odby?o si? „Rodzinne kol?dowanie”, którego has?em by?y s?owa „Niebo jest tu” – s?owa wzi?te z jednej spo?ród 18 za?piewanych  kol?d i pastora?ek.
Wszystkich zgromadzonych przywita?  ks. proboszcz  Andrzej Czerwi?ski.
Osobami, które kierowa?y przygotowaniami i próbami poprzedzaj?cymi rodzinne kol?dowanie byli Tomasz i Joanna Dereszowie. T. Deresz w s?owie wst?pnym podzi?kowa? chórowi kol?dników za intensywny wysi?ek w czasie odbytych pi?ciu prób. Zaprosi? te? wszystkich przyby?ych do wspólnego ?piewania znanych sobie pie?ni.  
W czasie pierwszej pie?ni, „M?drcy ?wiata, monarchowie”, wkroczyli do ko?cio?a trzej królowie, którzy skierowali si? do ??obka, by z?o?y? malutkiemu Jezusowi dary.
Pó?niej  zjawi? si? równie? czwarty go??: przeniesiony przed miesi?cem z kaczorskiej parafii do Bydgoszczy, ks. Miros?aw Baniecki
Kol?dników by?o kilkudziesi?ciu: doro?li, m?odzie?, dzieci, nawet ca?e rodziny, chór parafialny, schola i zespó? „Per Soni”. Najm?odszym kol?dnikiem by?a 9-miesi?czna Karolinka.
Byli soli?ci ?piewaj?cy (czasem mama z córk?) i graj?cy (dziewczynki gra?y na skrzypcach, keyboardzie, ksylofonie).  
G?ówn? opraw? muzyczn? zapewniali: Tomasz  Deresz: fortepian elektryczny,  Adam Szaumkesel: gitary, Micha? Budnik z synem Piotrem: perkusja.
Chórem kol?dników dyrygowa?a Joanna Deresz.
Nale?y doda?, ?e w gronie ?piewaków byli obecni cz?onkowie SPKiO.
 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...