W Morzewie uczczono Powsta?cw Wielkopolskich

MSZA ?W. W 100. ROCZNIC? ZAKO?CZENIA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Trwamy w atmosferze przypominania i rozwa?ania historycznej wagi Powstania Wielkopolskiego.
W niedziel?, 17 lutego 2019 r., w ko?ciele pw. Przemienienia Pa?skiego w Morzewie odby?a si? uroczysta Msza ?w. w intencji Powsta?ców Wielkopolskich, w 100. rocznic? podpisania w Trewirze rozejmu ko?cz?cego walki powsta?cze w Wielkopolsce.
Mszy ?wi?tej przewodniczy? ks. proboszcz Franciszek ?liwi?ski, a jej uroczysty charakter pi?knym ?piewem podkre?li?  „G?os Przemienienia” - chór parafii  w Morzewie
W?ród uczestników Mszy ?w. byli cz?onkowie Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic.
Przed 100 laty mieszka?cy Morzewa, wraz ze swym ówczesnym proboszczem ks. Józefem Smoli?skim, mieli udzia? w powsta?czym wysi?ku.
Przypomnieli o tym prezes SPKiO Bogdan Lach i historyk Roman Chwaliszewski.


Tekst wyst?pienia prezesa SPKiO Bogdana Lacha 

Witam serdecznie wszystkich  przyby?ych na dzisiejsz? uroczysto?? upami?tniaj?c? 100. rocznic? podpisania w Trewirze rozejmu ko?cz?cego walki powsta?cze w Wielkopolsce.

Dla mieszka?ców Morzewa szczególnym wydarzeniem by? wybuch Powstania Wielkopolskiego. Oto jak to wydarzenie zosta?o opisane przez Józefa Morzewskiego w publikacji „Polska Wyspa w powiecie chodzieskim za czasów zaborczych” wydanej w 1932 roku. Autor opisuje mi?dzy innymi  duchowego przywódc?, ks. Józefa Smoli?skiego:

„W takim nastroju doczekali?my si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia r. 1918. W niedziel?, 29 grudnia wpad? do ko?cio?a ks. Smoli?ski, wszed? na kazalnic? i natchnionym g?osem obwie?ci? parafianom wielk? dziejow? nowin?, ?e teraz p?ta niewoli polskiej ju? istotnie p?kaj?. Od dwóch dni jest w Poznaniu rewolucja. Za wolno?? leje si? krew polska. Rodacy nasi zebrali ju? ca?y Pozna? i nied?ugo przyjd? do nas. Ogl?da? to w?asnymi oczyma, gdy? co dopiero wróci? z Poznania. Nawo?ywa? ksi?dz wreszcie do rozwagi, skupienia ducha i przezorno?ci, aby miejscowe ziemie na pewno po??czy?y si? z Polsk?. Na te wywody ogromne wzruszenie ogarn??o obecnych, a ?zy cisn??y si? do oczu. Do nieba s?ano westchnienie:  „Bo?e dopomó?!” a pie?? „Bo?e co? Polsk?” za?piewano z ca?ego serca na zako?czenie.”

Szanowni pa?stwo!
Jest z nami  sztandar, sztandar Powsta?ców Wielkopolskich i Wojaków im. ks. Józefa Smoli?skiego. To ten sztandar dumnie nosili nasi Powsta?cy i  Wojacy do 1 wrze?nia 1939 roku. Podczas okupacji sztandar by? ukryty, dzi?ki temu przetrwa?. Po wojnie przele?a? kolejne lata zapomniany. W 2014 uda?o mi si? go odszuka? i zrobi? jego zdj?cie. Dzisiaj jest w tym ko?ciele przed o?tarzem:  niekompletny, ale prawdziwy.
Przypomnijmy  histori? jego po?wi?cenia:

Gazeta „Kresy Zachodnie”, 19 sierpnia 1925 roku, tak opisuje wydarzenie:
„Morzewo. (Uroczysto?? Powsta?ców i Wojaków) W dniu 15 sierpnia [1925 r.], jako 5. rocznic? cudu nad Wis??, obchodzi?o Tow. Powsta?ców i Wojaków uroczysto?? po?wi?cenia swojego sztandaru. Ju? dawno wioska ta nie widzia?a tyle narodu co tego dnia.
Tote? obywatele nie tylko z Morzewa, ale ca?ej parafii przygotowali wojakom wspania?e przyj?cie. Liczne bramy tryumfalne i girlandy, jak i chor?gwie zdobi?y wiosk? i domki. Uroczysto?? rozpocz??a si? powitaniem go?ci i towarzystw na rynku przez prezesa i so?tysa p. Kabata, poczem ruszy?y towarzystwa w pochodzie na msz? ?wi?t?, któr? miejscowy proboszcz, powstaniec ks. Smoli?ski odprawi? na cmentarzu przed ko?cio?em. Po uroczystej  Mszy ?wi?tej po?wi?ci? ksi?dz proboszcz sztandar przy asy?cie chrzestnych: Starosty Jerzykowskiego, fabrykantów   Ma?czaka i Pozna?skiego, gospodarzy Kemnitza i Bogus?awskiego z Morzewa, pani Smoli?skiej, Piechockiej, Matuszewskiej, Zablowej  i Güntlerowej z Morzewa. Ks. Proboszcz Smoli?ski w serdecznych, do ?ez wzruszaj?cych s?owach przemówi? do zebranych wojaków o znaczeniu sztandarów i obowi?zkach obywateli wobec Ojczyzny. Wr?czenie sztandaru  nast?pi?o na rynku przez starost? w imieniu chrzestnych w?adzom wojackim a te towarzystwu. Po przemówieniach odby?a si? defilada wszystkich towarzystw przed nowym sztandarem. W pochodzie bra?o udzia? 8 towarzystw wojaków ze sztandarami, na czele macierz Bydgoszcz (…) jak i inne towarzystwa, razem 800 cz?onków. (…)
Prezes  Kabat dzi?kowa? serdecznie przedstawicielom w?adz, chrzestnym oraz go?ciom za okazan? ?yczliwo?? i przybycie, ofiarodawcom za datki na sztandar i zapewni? ich, ?e wioska Morzewo, która przez okres niewoli pozosta?a czysto polsk?, teraz w wolnej Ojczy?nie stara? si? b?dzie wyda? Ojczy?nie tylko wiernych i dobrych obywateli.”

Ks. Józef Smoli?ski by? kap?anem, wielkim patriot? i duchowym przywódc? parafii w Morzewie. Powsta?cy Wielkopolscy i Wojacy kazali wyszy? na sztandarze w?a?nie jego nazwisko, bohatera ich ma?ej Ojczyzny.
Wybuch drugiej wojny ?wiatowej i okupacja zmieni?y losy ksi?dza. We wrze?niu 1939 roku ks. Smoli?ski zosta? aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym, gdzie zmar? 28 listopada 1940 roku.
Powsta?cy Wielkopolscy i Wojacy musieli si? ukrywa?: z?apani przez nazistów byli rozstrzelani lub gin?li w obozach zag?ady na wschodzie i zachodzie. Po zako?czenie II wojny ?wiatowej o powsta?cach zapomniano na wiele lat. Dopiero po 1989 roku  zacz?to przywraca?  pami?? o bohaterach Powstania. Niestety, wszyscy  uczestnicy powstania odeszli ju? wcze?niej na wieczn? wart?. 

W 100. rocznice odzyskania niepodleg?o?ci i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic ods?oni?o  na cmentarzu w Kaczorach obelisk upami?tniaj?cy Powsta?ców Wielkopolskich z Gminy Kaczory  i bohaterów poleg?ych za ojczyzn?. Wyda?o równie? ksi??k? pt. „Przywracanie pami?ci. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 Kaczory  i Okolice”

Szanowni pa?stwo!
Ka?da Ma?a Ojczyzna ma swoich bohaterów.  Rzecz w tym, ?eby o nich pami?ta?, przypomina? o ich istnieniu kolejnym pokoleniom. Nasi bohaterowie ?yj? w pami?ci ludzi i swoich rodzin, ale czas p?ynie nieub?aganie. Rosn? m?ode pokolenia, a ?wiat wyci?ga po nie r?ce. Je?li odejd? ze swych stron bez zaszczepionej w pami?ci  troski o histori? Ma?ej Ojczyzny, to wkrótce o swych bohaterach zapomn?.
Ko?cz?c, przypomn? s?owa Wincentego Witosa:
„ Najwi?kszym dobrem nie jest gospodarstwo, maj?tek,  pieni?dz, ale mi?o?? do ojczyzny”.

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...