Matka Bo?a i 100-lecie niepodleg?o?ci w Gminie Kaczory

"W ktr? wierzy nawet taki, ktry w nic nie wierzy"

 

Cierpi?cy w powodu wojennego oddalenia od Polski Jan Lecho? (1899-1956) pisa?:

"O Ty, której obraz wida? w ka?dej polskiej chacie
I w ko?ciele i w sklepiku i w pysznej komnacie,
W r?ku tego, co umiera, nad ko?ysk? dzieci,
I przed któr? dniem i noc? wci?? si? ?wiat?o ?wieci.

Która per?y masz od królów, z?oto od rycerzy,
W któr? wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy,
Która widzisz z nas ka?dego cudnymi oczami,
Matko Boska Cz?stochowska, zmi?uj si? nad nami!
"

W pierwszej peregrynacji obraz Matki Boskiej Cz?stochowskiej przebywa? w parafiach Gminy Kaczory w pa?dzierniku 1978 r.,  w dniach konklawe, które wybra?o papie?a Jana Paw?a II.
Druga peregrynacja odbywa?a si? w listopadzie 2018 r., w atmosferze jubileuszu polskiej niepodleg?o?ci. Flagi narodowe wywieszone 11 listopada, dla uczczenia  100. rocznicy  odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci, zaczeka?y na obraz  Matki Bo?ej, który 17 listopada przyby? do
Rzadkowa i w?druj?c przez kolejne parafie naszej gminy, tj. przez Morzewo, Dziembowo, Kaczory i ?mi?owo, 22 listopada odjecha? do Grabówna.
W ??czno?ci przestrzeni i czasu, ale tak?e we wspólnocie my?li, dumy narodowej i wiary spotka?y si? dwa wielkie symbole naszej to?samo?ci: POLSKA FLAGA  i JASNOGÓRSKA IKONA.  


Po?egnanie obrazu Matki Bo?ej w Kaczorach.
Fotografie: Bogdan Lach.


 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...