Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

Wystawa

2 lutego 2013, w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach, zostanie otwarta zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic  wystawa "Wiara naszych przodków - co przetrwa?o".

Wystawa jest wyrazem naszego w??czenia si? w obchody Roku Wiary oraz ch?ci utrwalania pami?ci przodków w kontek?cie przypadaj?cego w 2013 r. 500-lecia wsi Kaczory.

Przedmiotem wystawy b?d?  modlitewniki,  katechizmy, ?piewniki oraz pami?tki i przedmioty kultu religijnego sprzed 1956 r., pochodz?ce z rodzinnych zbiorów mieszka?ców Kaczor i okolic.

Kaczory po odzyskaniu niepodleg?o?ci w 1918 r. znalaz?y si? na Kresach Zachodnich II Rzeczpospolitej, tu? nad granic? polsko - niemieck?. Odleg?a od naszej miejscowo?ci o 10 km Pi?a le?a?a ju? w Niemczech. Spo?eczno?? Kaczor sk?ada?a si? z Polaków i Niemców, katolików i ewangelików - przy czym te podzia?y krzy?owa?y si? ze sob? i nie przeszkadza?y w ?yciu na jednej ziemi. By? mo?e i ten aspekt historii naszej ma?ej Ojczyzny w jaki? sposób na wystawie si? zarysuje.

 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...