Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia figury NMP w Kaczorach

Dzieło budujące wspólnotę


Wielu ludzi zgromadziło się  31 maja 2015 r., na uroczystości odsłonięcia i poświęcenia odnowionej figury Najświętszej Maryi Panny w Kaczorach.
Po przywitaniu wszystkich zebranych przez prowadzącego uroczystość Marcina Koniecznego rozległa się  melodia pieśni „Po górach, dolinach”. Zagrał ją na trąbce Antoni Wiza.
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Kaczor i Okolic,  Bogdan Lach, w swym przemówieniu przedstawił historię figury NMP, zrelacjonował jej odnowienie i złożył podziękowania za wszelką pomoc okazaną temu przedsięwzięciu.  /Tekst przemówienia: patrz niżej./
Następnie głos zabrał  kierownik pilskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu  Roman Chwaliszewski.  /Tekst wystąpienia: patrz niżej/
Artysta rzeźbiarz Edward Ryłko –  członek Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków, który dokonał renowacji figury, wyraził pochwałę dzieła podjętego przez mieszkańców Kaczor i przekazał prezesowi SPKiO, Bogdanowi Lachowi, dokumentację renowacji rzeźby.
Marta Piosik  zaśpiewała  „Ave Maria”  Giulio Cacciniego. Akompaniował Andrzej Szymczak.
W czasie uroczystości śpiewom przewodniczył chórek, który tworzyły panie i dziewczęta.
Nastąpił najważniejszy moment uroczystości: odsłonięcie odnowionej figury Najświętszej Maryi Panny. Wspólnie dokonali tego świadkowie odbudowania figury w 1954 r.: pani Irena Golla i pan Stanisław Załachowski oraz przedstawiciele dzieci, które przed paroma dniami przystąpiły do I Komunii św.:  Dominika Encminger i Janek Kieruj.
Wikariusz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kaczorach, ks. Zbigniew Zgoliński, poświęcił Figurę Najświętszej Maryi Panny  i poprowadził nabożeństwo majowe. Po nabożeństwie ks. Z. Zgoliński skierował do zebranych słowo. Powiedział, że sensem działania, z którego zakończenia się radujemy, jest szukanie większej chwały Boga. Podkreślił patriotyczno - religijny charakter uroczystości i  rolę zrealizowanego przedsięwzięcia  w budowaniu  wspólnoty mieszkańców naszej parafii i gminy.
Wszyscy zgromadzeni zaśpiewali „Apel Jasnogórski”, zostali zaproszeni do wspólnej fotografii, zachęceni do zabrania ze sobą pamiątkowej gazetki oraz dokonywania wpisów w księdze pamiątkowej. 
Na zakończenie osoby, które darem finansowym, rzeczowym lub pracą przyczyniły się do odnowienia figury Najświętszej Maryi Panny, zostały zaproszone na spotkanie w stołówce Gimnazjum im Jana Pawła II w Kaczorach.


Przemówienie prezesa SPKiO Bogdana Lacha

Witam wszystkich przybyłych gości oraz mieszkańców Kaczor i okolic!

Stoimy przy figurze, która od momentu pojawienia się w tym miejscu, stała się znakiem wiary, ale także  tożsamości narodowej mieszkańców naszej małej Ojczyzny.
Przedwojenna inicjatywa postawienia w przygranicznych Kaczorach  figury NMP wynikała z duchowej potrzeby Polaków mieszkającymi wspólnie  z Niemcami, bo wybudowany w 1912 r. kościół służył niemieckiej społeczności Kaczor.  Po wojnie kościół ten, w listopadzie 1947 r., został poświęcony przez ks. Ignacego Geldnera,  jako kościół katolicki, pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli.  

Inicjatorem   postawienia  figury NMP, w 1927 r., było przedwojenne Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, którego członkami byli m.in. uczestnicy Powstania Wielkopolskiego. Figura stała się elementem  łączącym Polaków żyjących w Kaczorach wspólnie z braćmi protestantami. To tu, nie w kościele,  modlili się Polacy na nabożeństwach majowych. 
Tuż po wybuchu wojny, w 1940 r., figura i otaczająca ją  budowla zostały przez Niemców  zburzone i usunięte. 
W 1954 r., przy wielkim oporze walczącej z religią władzy, na nowym postumencie została postawiona nowa figura NMP. Wykonał ją Bolesław Kledzik z Morzewa.

 W  2014 r., z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Kaczor i Okolic, rozpoczęła się renowacja figury. 
Opracowana została dokumentacja, uzyskano zgodę parafii,  konserwatora zabytków, władz Powiatu Pilskiego i Gminy Kaczory na prowadzenie prac budowlanych i zbiórkę środków finansowych.
Ze względu na duży stopień zniszczenia kierownik budowy zadecydował o całkowitej rozbiórce: słupków, cokołu i fundamentów. Sama figura, choć bardzo oszpecona upływem czasu, jako jedyny obiekt,  została zdjęta z cokołu w całości. Rzeźba i jej otoczenie zostały odnowione zgodnie z sugestiami konserwatora zabytków i projektem wykonanym przez kompetentną  osobę.
Wszystkie etapy prac: rozbiórka, kopanie fundamentów, zbrojenie, betonowanie, czasochłonne prace wykończeniowe, urządzanie trawnika, układanie polbruku, transport materiałów, zostały przeprowadzone przez członków Stowarzyszenia przy życzliwym włączeniu się  licznych mieszkańców Kaczor i firm.
Firmy te wykonały prace wymagające umiejętności fachowych i użyczały środków transportu i specjalistycznych maszyn. 
Wspólnym wysiłkiem członkowie stowarzyszenia oraz mieszkańcy Kaczor przepracowali około 650 godzin.
Całość została wiernie odbudowana z zachowaniem rozmiarów, kształtów i proporcji.
Dwa  widoczne elementy figury: tablica z napisem AVE MARIA i sama figura  pochodzą z 1954 r. i  mają duszę rzeźbiarza, który je wykonał. Trzeci zachowany element, to wielka bryła pierwotnego fundamentu z 1927 roku, ukryta w nowym  fundamencie. 

W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Kaczor i Okolic pragnę wszystkim serdecznie podziękować za wielką życzliwość i ofiarność, z którą spotkaliśmy się  przy renowacji figury Najświętszej Maryi Panny  w Kaczorach i jej architektonicznego otoczenia:
- dziękuję księdzu proboszczowi parafii pw. św. A. Boboli za zgodę na renowację figury, 
- 
dziękuję urzędnikom: Urzędu Gminy w Kaczorach, Starostwa Powiatowego w Pile i Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Pile za szybkie wydanie decyzji, które są wymagane  do prowadzenia prac budowlanych, 
- 
dziękuję za wsparcie finansowe i materialne Urzędowi Gminy w Kaczorach, firmom z Kaczor i okolic oraz osobom fizycznym,  
- dziękuję wielu firmom za wykonane prace i oraz użyczenie środków transportu, 
- dziękuję panu, który przygotował projekt oraz prowadził nadzór nad budową, 
dziękuję panu, który dokonał renowacji najważniejszego obiektu – rzeźby NMP, 
dziękuję wszystkim, którzy w czasie licznych dni włączyli się do pracy,
- 
dziękuję sąsiadom budowy za życzliwość i udostępnienie energii elektrycznej oraz wody,
- dziękuję dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach za życzliwą pomoc,
dziękuję wszystkim tym, którzy wspierali ten projekt zakupem cegiełki, dobrym słowem i modlitwą.

Specjalne podziękowania kieruję do osób kilku pokoleń (część z nich jest tu obecna), które przez minione 60 lat troszczyły się o figurę i jej otoczenie: dbały o konserwację samej figury, utrzymanie w dobrym stanie ogrodzenia, zieleń i estetykę otoczenia.

                                                                                                                                   Wszystkim: Bóg zapłać!


Wypowiedź Romana Chwaliszewskiego,  kierownika pilskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu

Czcigodny Księże, Panie Prezesie, Panie Wójcie, Dostojni Goście, Szanowni Zebrani!
Przed ponad 80 – laty, u progu odzyskanej niepodległości,  w tym miejscu wzniesiono figurę Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej, Matki Kościoła, Matki ludzi i Królowej Polski. Stała się ona symbolem katolicyzmu, polskości a zwłaszcza żywej wiary Jej czcicieli, którzy gromadzili się przy niej podczas nabożeństw majowych i różańcowych.   Manifestowanie pobożności zakorzenionej w polskiej tradycji religijnej nie podobało się jej wrogom. Dlatego już na początku II wojny światowej   figurę zniszczono. Jednak wielu czcicieli powierzając Jej swój los, nie traciło siły do przetrwania, ufając, że „nie ostoi się nic, czego Bóg nie zbudował.”   
Po zbrodniczym hitleryzmie nastał  bezbożny stalinizm, który jeszcze długo po wojnie uniemożliwiał odbudowanie figury Najświętszej Maryi Panny. Wzniesiono ją na nowo, choć nie bez ogromnych trudności, dopiero w 1954 roku. Była to jakby zapowiedź bliskiego nadejścia czasu, w którym Prymas Polski, ks. kardynał Stefan Wyszyński, zainaugurował Wielką Nowennę,  przygotowującą nasz naród na 1000-lecie Chrztu Polski, podczas której sam Bóg dawał łaskę wzrostu kultu maryjnego.
Mijały lata. Kaczory otrzymały własną parafię, wzniesiono także nowy kościół a czas zostawiał swoje ślady na obliczu maryjnej figury, która symbolicznie odzwierciedlała trudy ludzkiego bytowania smaganego przez los.  Nadeszła wreszcie chwila, w której Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic  podjęło się renowacji figury  i jej otoczenia.
Podczas starannie prowadzonych prac konserwatorskich pan Edward Ryłko w oczach tutejszej figury odkrył na nowo Jej „matczyne spojrzenie”. Jest ono jak magnes przyciągający do tego miejsca wszystkich  nazywających Ją swoją Matką, która wysłucha, zrozumie, utuli, wesprze.
Radujmy się więc dzisiaj wszyscy nowym pięknem naszej niebiańskiej Matki odzyskanym dzięki ofiarności i pracy wielu z Was tu obecnych. Niech wieniec chwały z pozdrowieniem „AVE MARIA”  oplecie naszą wspólnotę i  umocni ją w nadziei, która nigdy się nie kończy.
 „Twe imię, Maryjo, jest Niepokalana,
Przed Tobą wszyscy zginajmy kolana,
A gdy nam w sercu smutek zagości,

Wtenczas Maryjo pomnażaj radości”.                                             


Przed prezentacją fotografii z uroczystości odsłonięcia i poświęcenia figury NMP  chcemy pokazać dwa zdjęcia, które spinają klamrą rozpoczęcie i zakończenie prac: zdjęcia tęczy.  Pierwsza tęcza pojawiła się 8 maja 2014 r.,  w dniu podjęcia decyzji o renowacji figury, druga 30 maja 2015 r., w sobotę  poprzedzającą dzień odsłonięcie figury.


Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia figury Najświętszej Maryi Panny /31.05.2015/
Fotografie  wykonali:
Joanna Stachowiak, Agnieszka Łozicka, Marian Encminger, Bogdan Lach, Jan Bilejczyk

/02.06.2015/

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...