Spod znaku Rod?a

Konferencja w 80. rocznic? ?mierci ks. dr Boles?awa Doma?skiego

Przedstawiciele SPKiO uczestniczyli w konferencji pt. „Spod znaku Rod?a. W 80. rocznic? ?mierci ks. dr Boles?awa Doma?skiego", która odby?a si? 25.09.2019 r. w Regionalnym Centrum Kultury w Pile. Organizatorami konferencji by?y: Towarzystwo Mi?o?ników Miasta Pi?y, Archiwum Salezja?skie Inspektorii Pilskiej, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" w Pile. Przedstawione zosta?y referaty: „Wspó?czesne spojrzenie na...

Czytaj więcej...

My te? #sprz?taMy

Razem #sprz?tamy polskie lasy

Ka?dego roku le?nicy usuwaj? z lasów w ca?ej Polsce tyle ?mieci, ?e wype?ni?yby one ponad 1 000 (tysi?c !) wagonów kolejowych. Na usuwanie ?mieci Lasy Pa?stwowe wydaj? prawie 20 mln z? rocznie. 20 wrze?nia 2019 r. cz?onkowie SPKiO w??czyli si? do akcji #sprz?taMy, która obj??a ka?de z...

Czytaj więcej...

Warto si? spotyka?

Trzy stowarzyszenia regionalne na tropach historii i w "Z?otym Linie"

Po deszczowym pi?tku, sobota 14 wrze?nia 2019 r., zafundowa?a nam pi?kn?, s?oneczn? pogod?. Umo?liwi?o to spotkanie na ?wie?ym powietrzu we wspania?ym otoczeniu stawów, lasów trzem grupom spo?eczników i regionalistów. Spotkanie by?o poprzedzone z?o?eniem ho?du, przez delegacj? Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej, powsta?com wielkopolskim przy obelisku...

Czytaj więcej...

80. rocznica wybuchu II wojny ?wiatowej

Kapral Piotr Konieczka ci?gle czeka...

1 wrze?nia 2019 r., w 80. rocznic? wybuchu II wojny ?wiatowej, z inicjatywy SPKiO, w miejscu ?mierci kaprala Piotra Konieczki, w Jeziorkach, uczczono pami?? poleg?ych w obronie Ojczyzny. Od?piewano hymn pa?stwowy, przemówienie wyg?osi? prezes SPKiO Bogdan Lach. Na ko?cu przemówienia pad?o zdanie: „Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic uwa?a, ?e kapral...

Czytaj więcej...

?p. ks. Grzegorz Lewandowski

Zmar? dawny wikariusz parafii w Kaczorach

15 lipca 2019 r. zmar? ksi?dz Grzegorz Lewandowski, w latach 2002-2005 wikariusz parafii pw. ?w. Andrzeja Boboli w Kaczorach i nauczyciel religii w Gimnazjum w Kaczorach. Ksi?dz Grzegorz Lewandowski urodzi? si? 25 maja 1974 roku w Inowroc?awiu. Sakrament chrztu przyj?? w parafii Zwiastowania NMP w Inowroc?awiu, a bierzmowania w parafii ?wi?tego Ducha w Inowroc?awiu. Po uko?czeniu...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Losowanie

    14 listopada 2014 r.w Szkole Podstawowej w Kaczorach przeprowadzono losowanie nagród dla nabywców cegie?ek na renowacj? figury Matki Boskiej w Kaczorach. Losowania dokonali uczniowie pod nadzorem cz?onków SPKiO: Marioli Grabowskiej, Marioli Bilejczyk i Joanny Stachowiak. Nagrody wylosowa?y cegie?ki: - obraz: A-01, A-224 - ?wieczka: A-19, A-129, A-180 - album „Kaczory...

    Czytaj więcej...