Warto o tym powiedzie?

Tekst prezesa SPKiO w "Przegl?dzie Wielkopolskim"

Niema?? satysfakcj? sprawi?o nam, ukazanie si? w „Przegl?dzie Wielkopolskim" nr 2(124) 2019 r. artyku?u o obchodach 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, przygotowanych przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic w naszej miejscowo?ci. Na stronie internetowej „Przegl?du Wielkopolskiego" http://www.e-pw.pl//page.php/1/0/show/106 mo?emy przeczyta?, jaki jest program tego kwartalnika i jakie sobie stawia cele, s? to:...

Czytaj więcej...

Chrystus zmartwychwsta? prawdziwie zmartwychwsta?!!!

Wielkanocne ?yczenia od SPKiO

Naszym sponsorom, osobom i instytucjom nas wspieraj?cym, w?adzom Gminy Kaczory, naszym sympatykom, wszystkim mieszka?com naszej gminy i okolic, cz?onkom wspó?pracuj?cych z nami stowarzysze? regionalnych ?yczymy spokojnych i szcz??liwych ?wi?t Wielkanocy. Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic Tegoroczn? Wielkanoc prze?ywamy w sytuacji zagro?enia podst?pn? chorob?. Wszystkich prosimy o respektowanie wskaza? s?u?b sanitarnych...

Czytaj więcej...

Spisano histori? ZNTK w Pile.

Ksi??ka Nasza historia ZNTK w Pile, 1908 2009

Wkrótce uka?e si? ksi??ka „Nasza historia ZNTK w Pile, 1908 – 2009" opracowana przez zespó? z?o?ony z by?ych pracowników ZNTK: Piotra Serówk?, Gerharda Kowalskiego, W?adys?awa Podrazika,  Ryszarda Smulkowskiego i Romualda Wiz? Ksi??ka powsta?a, aby ocali? od zapomnienia istnienie i histori? ZNTK. Autorzy szczególnie na uwadze maj? pracowników, ich szar? codzienn?,...

Czytaj więcej...

"Niebo jest tu"

Rodzinne kol?dowanie Anno Domini 2020

W ?wi?to Trzech Króli, 6 stycznia 2020 r., w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach, po raz trzeci odby?o si? „Rodzinne kol?dowanie", którego has?em by?y s?owa „Niebo jest tu" – s?owa wzi?te z jednej spo?ród 18 za?piewanych kol?d i pastora?ek. Wszystkich zgromadzonych przywita? ks. proboszcz Andrzej Czerwi?ski. Osobami, które...

Czytaj więcej...

Dzi?ki nim ?yjemy w Wielkopolsce

101. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

28 grudnia 2019 r., na cmentarzu parafialnym w Kaczorach, odby?y si? obchody 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, przygotowane wspólnie przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic i Szko?? Podstawow? w Kaczorach. Uroczysto?? rozpocz??a si? od wprowadzenia, przy wtórze werbli, pocztu flagowego. Uczestnicy od?piewali hymn narodowy. Prezes SPKiO, Bogdan Lach, w krótkim...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • ?yczenia na Bo?e Narodzenie i Nowy Rok

    "Albowiem Dzieci? nam si? narodzi?o, Syn zosta? nam dany, na Jego barkach spocz??a w?adza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Ksi??? Pokoju". Iz 9;5 Wszystkim mieszka?com gminy...

    Czytaj więcej...