Przy harcerskim ognisku o kapralu Konieczce

Harcerze i zuchy z Pi?y w Jeziorkach, ?mi?owie i w Kaczorach

Harcerze 8 Dru?yny Harcerskiej im. Danuty Siedzikówny „Inki" i zuchy 6 Gromady Zuchowej „Le?ne Skrzaty", ze Szko?y Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile, 12 pa?dziernika 2020 r., z rodzicami, na czele z dru?ynow? phm. Rit? Sadowsk? poznali miejsca zwi?zane z kapralem Piotrem Konieczk?. Jad?c z Pi?y do ?mi?owa,...

Czytaj więcej...

81. rocznica wybuchu II wojny ?wiatowej

Na grobach Piotra Konieczki i Szczepana ?awniczaka

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic uczci?o obro?ców Ojczyzny w 81. rocznic? wybuchu II wojny ?wiatowej. Przedstawiciele SPKiO, 1 wrze?nia 2020 r., wspólnie z delegacj? Nadle?nictwa Kaczory, oddali cze?? kapralowi Piotrowi Konieczce w miejscu jego ?mierci w Jeziorkach. Na cmentarzu w ?mi?owie zapalili znicze na grobach kaprala Piotra Konieczki i stra?nika...

Czytaj więcej...

Wyzwanie przyj?te, zadanie wykonane!

GASZYN CHELLENGE dla Hani ??czkowskiej

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic uzyska?o nominacj? do GASZYN CHELLENGE dla Hani ??czkowskiej od Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej oraz Rady So?eckiej z Rzadkowa i podj??o r?kawic?  Zadanie zosta?o wykonane 02.07.2020 r. o godz. 19.30 przy d?bie posadzonym w 2013 r. na pami?tk? 500–lecia powstania Kaczor. Wyzwanie zosta?o rzucone dalej! Stowarzyszenie...

Czytaj więcej...

Przy figurze NMP w Kaczorach

Z kroniki SPKiO

W roku 2015, z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic, odnowiona zosta?a w Kaczorach figura Naj?wi?tszej Maryi Panny i jej otoczenie. Odnowion? figur? po?wi?cono w czasie nabo?e?stwa majowego 31 maja tego? roku. W nast?pnych latach nabo?e?stwo przy figurze odbywa?o si?, przy licznym udziale wiernych, w jednym z ostatnich dni majowych. W...

Czytaj więcej...

Msza ?w. w 507. rocznic? powstania Kaczor

Z kroniki SPKiO

5 maja 1513 r. jest dat? pierwszego zapisu potwierdzaj?cego istnienie wsi Kaczory; przyjmuje si? j? za dat? powstania miejscowo?ci. W 507. rocznic? powstania Kaczor, tj. 5 maja 2020 r., w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej odby?a si? Msza ?w. w intencji przyj?tej od  SPKiO: „za ?ywych i zmar?ych mieszka?ców parafii...

Czytaj więcej...