?eby sko?czy?, trzeba zacz??

Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

Rozpocz?? si? ostatni etap przygotowa? wystawy „Wiara naszych przodków – co przetrwa?o" urz?dzanej z okazji 500 - lecia Kaczor i Roku Wiary. Cz?onkowie Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic po kierunkiem plastyka Ma?gorzaty Fija?kowskiej i historyka Marka Fija?kowskiego - pracowników Muzeum Okr?gowego w Pile (patrona merytorycznego wystawy), dokonali rozmieszczenia eksponatów w przestrzeni...

Czytaj więcej...

Ze ?mi?owa do Kaczor...

Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

Na wystawie materialnych ?wiadectw wiary „Wiara naszych przodków - co przetrwa?o", której otwarcie w ko?ciele pw. b?. F. Siedliskiej w Kaczorach nast?pi w sobot?, 2 lutego 2013 r., o godz. 15.00, pojawi si? wyj?tkowy obiekt. Proboszcz Parafii pw. ?w. Ma?gorzaty P. M. i Matki Bo?ej Szkaplerznej w ?mi?owie, ks.kanonik Jerzy...

Czytaj więcej...

Poszed?, gdy mia? 19 lat

150 rocznica Powstania Styczniowego, Msza ?w. w ?mi?owie

Józef Adamczewski (1844 – 1923), gdy mia? 19 lat, poszed? do powstania 1863 roku. My?la? o tym pó?niej tak, jak inni powsta?cy „Na stos rzucili?my swój ?ycia los, na stos, na stos…". Nie znamy dalszego losu tego weterana Powstania Styczniowego. Wiemy, ?e by? nadle?niczym (w jakich latach?) w Zelgniewie. Herb...

Czytaj więcej...

Gazeta Regionalna Powiat o wystawie w Kaczorach

Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

 "Gazeta Regionalna Powiat" w numerze z 23 stycznia 2013 r. przynosi informacj? o przygotowywanej przez SPKiO w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach wystawie "Wiara naszych przodków - co przetrwa?o". Patronat merytoryczny sprawuje Muzeum Okr?gowe w Pile, patronat medialny "Przewodnik Katolicki". Wystawa jest organizowana w kontek?cie 500 - lecia...

Czytaj więcej...

W ?mi?owie podporucznik Adamczewski trwa na warcie

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 1863 r. rozpocz??o si? Powstanie Styczniowe, najwi?kszy w XIX w. polski zryw narodowy. Powstanie trwa?o do jesieni 1864 r. Swym zasi?giem obj??o tylko ziemie zaboru rosyjskiego.Podczas powstania mia?o miejsce ponad 1200 bitew i potyczek. W si?ach polskich uczestniczy?o ??cznie ok. 200 tys. osób. Armia rosyjska pod koniec 1863 r....

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Alleluja !!! Jezus ?yje!!!

    Naszym sponsorom, osobom i instytucjom nas wspieraj?cym, w?adzom Gminy Kaczory, naszym sympatykom, wszystkim mieszka?com naszej gminy i okolic, cz?onkom wspó?pracuj?cych z nami stowarzysze? regionalnych, ?yczymy radosnych, spokojnych i szcz??liwych ?wi?t...

    Czytaj więcej...