ALLELUJA ! JEZUS ?YJE! JU? GO WI?CEJ GRB NIE KRYJE!

Wielkanocne ?yczenia od SPKiO

Naszym sponsorom, osobom i instytucjom nas wspieraj?cym, w?adzom Gminy Kaczory, naszym sympatykom, wszystkim mieszka?com naszej gminy i okolic, cz?onkom wspó?pracuj?cych z nami stowarzysze? regionalnych ?yczymy radosnych, spokojnych i szcz??liwych ?wi?t Wielkanocy. Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic...

Czytaj więcej...

Od wiersza si? zacz??o

Mariola Kin-Kowalczyk Droga do domu. Kaczory lata 60 70

Konstanty Ildefons Ga?czy?ski w Pie?ni X, która powsta?a w Le?niczówce Pranie w 1953 r., pisze: Jeste?my w pó? drogi. Droga p?dzi z nami bez wytchnienia. Chcia?bym i mój ?lad na drogach 2021-01-18 22:54:44 Czytaj więcej...

Dla Powsta?cw na 102!

102. rocznica Powstania Wielkopolskiego

Tegoroczne obchody upami?tniaj?ce kolejn? rocznic? wybuchu Powstania Wielkopolskiego - z konieczno?ci wynikaj?cej z sytuacji pandemicznej - mia?y skromniejszy charakter. 27 grudnia 2020 r. w godzinach porannych obelisk, po?wi?cony Powsta?com, zosta? udekorowany flagami pa?stwowymi oraz flagami Powstania Wielkopolskiego. O godz. 13.00 przy pomniku na Cmentarzu Parafialnym w Kaczorach, zgromadzili si? przedstawiciele...

Czytaj więcej...

"...organista z op?atkiem, snop w k?cie, a potem kol?dy wonne mirr?, ?ywic? i z?otem..."

?yczenia na Bo?e Narodzenie 2020 i Nowy Rok 2021

Grudzie? Pierwszy ?nieg, który jednak zaraz prawie taje, i torba pachn?ca ?wi?tym Miko?ajem. Znowu ?nieg i matowy poblask na suficie. Piec, w którym si? pali wieczór i o ?wicie... Do szyb przymarz? p?asko zimy sen li?ciaty, niebieska pustka ulic, mro?ny wiatr, roraty, organista z op?atkiem, snop w k?cie, a potem...

Czytaj więcej...

Ma?a ojczyzna w kr?gu zainteresowa?

Tadeusz Matraszek W cieniu swastyki

Mo?emy poznawa? ?wiat wokó? nas przez pryzmat historii powszechnej, ogólnonarodowej i lokalnej. Najbli?sza, bo powi?zana z w?asnym miejscem zamieszkania, jest historia ma?ej ojczyzny. O tym w?a?nie opowiada nam historyk – Tadeusz Matraszek w swojej ksi??ce pt. „W cieniu swastyki". Zamys?em autora jest przedstawienie ?ycia codziennego w Chodzie?y i powiecie chodzieskim...

Czytaj więcej...