Ze ?mi?owa do Kaczor...

Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

Na wystawie materialnych ?wiadectw wiary „Wiara naszych przodków - co przetrwa?o", której otwarcie w ko?ciele pw. b?. F. Siedliskiej w Kaczorach nast?pi w sobot?, 2 lutego 2013 r., o godz. 15.00, pojawi si? wyj?tkowy obiekt. Proboszcz Parafii pw. ?w. Ma?gorzaty P. M. i Matki Bo?ej Szkaplerznej w ?mi?owie, ks.kanonik Jerzy...

Czytaj więcej...

Poszed?, gdy mia? 19 lat

150 rocznica Powstania Styczniowego, Msza ?w. w ?mi?owie

Józef Adamczewski (1844 – 1923), gdy mia? 19 lat, poszed? do powstania 1863 roku. My?la? o tym pó?niej tak, jak inni powsta?cy „Na stos rzucili?my swój ?ycia los, na stos, na stos…". Nie znamy dalszego losu tego weterana Powstania Styczniowego. Wiemy, ?e by? nadle?niczym (w jakich latach?) w Zelgniewie. Herb...

Czytaj więcej...

Gazeta Regionalna Powiat o wystawie w Kaczorach

Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

 "Gazeta Regionalna Powiat" w numerze z 23 stycznia 2013 r. przynosi informacj? o przygotowywanej przez SPKiO w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach wystawie "Wiara naszych przodków - co przetrwa?o". Patronat merytoryczny sprawuje Muzeum Okr?gowe w Pile, patronat medialny "Przewodnik Katolicki". Wystawa jest organizowana w kontek?cie 500 - lecia...

Czytaj więcej...

W ?mi?owie podporucznik Adamczewski trwa na warcie

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 1863 r. rozpocz??o si? Powstanie Styczniowe, najwi?kszy w XIX w. polski zryw narodowy. Powstanie trwa?o do jesieni 1864 r. Swym zasi?giem obj??o tylko ziemie zaboru rosyjskiego.Podczas powstania mia?o miejsce ponad 1200 bitew i potyczek. W si?ach polskich uczestniczy?o ??cznie ok. 200 tys. osób. Armia rosyjska pod koniec 1863 r....

Czytaj więcej...

Przewodnik Katolicki informuje o kaczorskiej wystawie

Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

„Przewodnik Katolicki" w numerze z 20.01.2013, w rozk?adówce „Parafie w Roku Wiary – nowe inicjatywy, ciekawe pomys?y", informuje o organizowanej przez SPKiO wystawie „Wiara naszych przodków - co przetrwa?o", której otwarcie nast?pi 2 lutego 2013 r....

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • 10 lat SPKiO

    Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic powsta?o we wrze?niu 2012 r. Mija 10 lat dzia?alno?ci Stowarzyszenia. Zapraszamy na jubileuszow? Msz? ?wi?t?, która odb?dzie si? w niedziel?, 11 wrze?nia 2022 r., o...

    Czytaj więcej...