Pani Eleonora D?ugosz

Eleonora D?ugosz pierwszym honorowym cz?onkiem SPKiO

Zbli?aj?ca si? rocznica 500-lecia Kaczor zach?ca do refleksji nad wydarzeniami z historii naszej ma?ej Ojczyzny, ale i do przywo?ania spo?ecznej ?wiadomo?ci tych ludzi, których praca, inwencja i umiej?tno?? zach?cania innych do dzia?ania od dziesi?cioleci i stuleci rozwija?y Kaczory i ich okolice. Jan Kochanowski pisa?: „S?u?my poczciwej s?awie, a jako kto...

Czytaj więcej...

moje?abostowo.pl

Podziel si? wspomnieniami z kolonii w ?abostowie

Na adres: redakcja@mojekaczory.pl przyszed? list. Witam! Chcia?bym si? dowiedzie?, czy zamierzacie Pa?stwo zaj?? si? kiedy? tematyk? o?rodka kolonijnego w ?abostowie. Jak pami?tam z lat 70. XX w., przyje?d?a?o tam corocznie tak wiele dzieci i kadry wychowawczej, przez co obiekt ten w fenomenalny sposób t?tni? ?yciem. Z tym miejscem ??cz? mnie...

Czytaj więcej...

Kobiety z histori? w tle

Dzie? Kobiet w 500-lecie Kaczor

Rada So?ecka Kaczor zorganizowa?a Dzie? Kobiet dla mieszkanek miejscowo?ci. Uroczysto?? odby?a si? 9 marca 2013 r. w sali gminnej przy Domu Stra?aka. W tym roku ?wi?to obchodzono pod has?em 500-lecia Kaczor. So?tys Wies?awa Szymczak wyró?ni?a trzy kobiety, które dzia?aj? spo?ecznie na rzecz naszej spo?eczno?ci: Mari? Piosik za utworzenie Stowarzyszenia Przyjació?...

Czytaj więcej...

Bogu na chwa??, ludziom na ratunek

90-lecie Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Kaczorch

W 2013 r. przypada kilka rocznic, które wyznaczaj? miejsce Kaczor w historii, okre?laj? to?samo?? mieszka?ców miejscowo?ci i jednocze?nie buduj? ?wiadomo?? ich zakorzenienia w ma?ej Ojczy?nie. Pierwsz? rocznic? jest 500-lecie Kaczor (1513), drug? 100-rocznica po?wi?cenia ko?cio?a przez ewangelików (1913) - obecnie ko?ció? pw. ?w. Andrzeja Boboli. Trzeci jubileusz dotyczy Ochotniczej Stra?y...

Czytaj więcej...

Wojenny reporta?

Wystawa w Gminnym O?rodku Kultury

Zamkni?ta zosta?a ju? wystawa „Wiara naszych przodków – co przetrwa?o" zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic na 500 – lecie Kaczor. Jednak do 28 lutego 2013 r. w Gminnym O?rodku Kultury w Kaczorach trwa wystawa fotograficzna „?ladami inscenizacji i rekonstrukcji wojennych". Autorami prezentowanych na wystawie fotogramów s? cz?onkowie Pilskiej...

Czytaj więcej...