Wojciech Kicman w Kaczorach

Towarzystwo Pami?ci Powstania Wielkopolskiego

W poniedzia?ek, 23 wrze?nia 2013 r., o godz. 18.00, w siedzibie SPKiO (Kaczory, ul. Ko?cielna 18), odb?dzie si? spotkanie z Wojciechem Kicmanem, cz?onkiem Towarzystwa Pami?ci Powstania Wielkopolskiego, poszukiwaczem ?ladów i znawc? Powstania, które obj??o tak?e nasze tereny a jego uczestnicy spoczywaj? na naszych cmentarzach. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich ch?tnych....

Czytaj więcej...

Zmar? Kazimierz Rybak

Odszed? najstarszy mieszkanec gminy Kaczory

Ze smutkiem dowiedzieli?my si?, ?e zmar? Pan Kazimierz Rybak, najstarszy mieszkaniec Kaczor i naszej Gminy. Urodzi? si? 9 listopada 1908 r....

Czytaj więcej...

Muzyczne ?wi?to w Kaczorach

Kartka z kalendarza historycznego

23 maja 1937 r. by? w Kaczorach dniem ?wi?tecznym nie tylko z powodu niedzieli. Dlaczego? Prosimy o przeczytanie orygina?u informacji z przedwojennego periodyku*). Pojawiaj? si? tu nazwiska ludzi, których wielu z nas jeszcze pami?ta: *) ?ród?o: O?wiata Pozaszkolna. Miesi?cznik po?wi?cony zagadnieniom praktycznym pracy spo?eczno – o?wiatowej". Dodatek do Dziennika Urz?dowego...

Czytaj więcej...

Troch? autopromocji

SPKiO reklamuje si?

Do dwóch banerów, o których pisali?my w poprzedniej informacji, do??czy? trzeci. Umieszczony zosta? na zbiegu ulic ?mi?owskiej i Le?nej. Jego tre?? ró?ni si? zasadniczo od banerów stoj?cych przy ul. Pilskiej i ul. Chodzieskiej. Najnowszy zawiera informacj? o istnieniu Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic i jest form? promocji stowarzyszenia. SPKiO ma...

Czytaj więcej...

Jubileusz na ulicy

Wszystkich witaj? 500-letnie Kaczory

W ostatnich tygodniach Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic przy dwóch ulicach, którymi wje?d?a si? do Kaczor, umie?ci?o banery informuj?ce o jubileuszu 500-lecia Kaczor. Jeden baner stan?? przy ul. Pilskiej, drugi przy ul. Chodzieskiej. Przez najbli?sze miesi?ce b?d? one elementem wystroju naszej miejscowo?ci. Mieszka?ców Kaczor i przybywaj?cych go?ci zach?camy do wykonywania...

Czytaj więcej...