Zmar? Kazimierz Rybak

Odszed? najstarszy mieszkanec gminy Kaczory

Ze smutkiem dowiedzieli?my si?, ?e zmar? Pan Kazimierz Rybak, najstarszy mieszkaniec Kaczor i naszej Gminy. Urodzi? si? 9 listopada 1908 r....

Czytaj więcej...

Muzyczne ?wi?to w Kaczorach

Kartka z kalendarza historycznego

23 maja 1937 r. by? w Kaczorach dniem ?wi?tecznym nie tylko z powodu niedzieli. Dlaczego? Prosimy o przeczytanie orygina?u informacji z przedwojennego periodyku*). Pojawiaj? si? tu nazwiska ludzi, których wielu z nas jeszcze pami?ta: *) ?ród?o: O?wiata Pozaszkolna. Miesi?cznik po?wi?cony zagadnieniom praktycznym pracy spo?eczno – o?wiatowej". Dodatek do Dziennika Urz?dowego...

Czytaj więcej...

Troch? autopromocji

SPKiO reklamuje si?

Do dwóch banerów, o których pisali?my w poprzedniej informacji, do??czy? trzeci. Umieszczony zosta? na zbiegu ulic ?mi?owskiej i Le?nej. Jego tre?? ró?ni si? zasadniczo od banerów stoj?cych przy ul. Pilskiej i ul. Chodzieskiej. Najnowszy zawiera informacj? o istnieniu Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic i jest form? promocji stowarzyszenia. SPKiO ma...

Czytaj więcej...

Jubileusz na ulicy

Wszystkich witaj? 500-letnie Kaczory

W ostatnich tygodniach Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic przy dwóch ulicach, którymi wje?d?a si? do Kaczor, umie?ci?o banery informuj?ce o jubileuszu 500-lecia Kaczor. Jeden baner stan?? przy ul. Pilskiej, drugi przy ul. Chodzieskiej. Przez najbli?sze miesi?ce b?d? one elementem wystroju naszej miejscowo?ci. Mieszka?ców Kaczor i przybywaj?cych go?ci zach?camy do wykonywania...

Czytaj więcej...

Taaaka ryba na 500-lecie Kaczor!!!

500-lecie upami?tnione nad jeziorem Kopcze

W najbli?sz? niedziel?, 4 sierpnia 2013 r., Ko?o Polskiego Zwi?zku W?dkarskiego Kaczory zaprasza na kolejne tego lata zawody w?dkarskie. Zawody organizowane s? „Z okazji 500-lecia Kaczor". Pojawia si? wi?c jeszcze jedno dzia?anie upami?tniaj?ce w ciekawy sposób kaczorski jubileusz. Organizatorom gratulujemy pomys?u a wszystkim w?dkarzom, którzy wezm? udzia? w zawodach, ?yczymy...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • "Promyk" we wspomnieniach Andrzeja Szymczaka

    Wracamy do osoby Andrzeja Szymczaka. Przedstawiamy jego wspomnienia o zespole wokalnym "Promyk".  Andrzej Szymczak Historia zespo?u wokalnego „Promyk" Chc?c wyja?ni? histori? powstania zespo?u, nale?y si? cofn?? do lat sze??dziesi?tych. W latach...

    Czytaj więcej...