Zaproszenie do uczczenia Powstania Wielkopolskiego

103. rocznica wybuchu zwyci?skiego zrywu Wielkopolan

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic zaprasza na obchody 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczysto?? odb?dzie si? w poniedzia?ek, 27 grudnia 2021 r., o godz. 16.40 na cmentarzu parafialnym w Kaczorach. Zach?camy mieszka?ców Gminy Kaczory do uczczenia Powsta?ców przez wywieszenie flagi narodowej....

Czytaj więcej...

Ho?d z?o?ony zamordowanym w Grach Morzewskich

Za Polsk? oddali swoje ?ycie

Przedstawiciele SPKiO, 5 listopada 2021 r., wzi?li udzia? w uroczysto?ci upami?tniaj?cej 82. rocznic? niemieckiego mordu w Górach Morzewskich, dokonanego 7 listopada 1939 r.  Niemiecka lista rozstrzelanych na Wzgórzach Morzewskich wymienia 41 osób. Tablica umieszczona u podnó?a schodów prowadz?cych do mogi?y zawiera 43 nazwiska pomordowanych. Przy obelisku na mogile poleg?ych za Ojczyzn?...

Czytaj więcej...

Uczcili?my 82. rocznic? wybuchu II wojny ?wiatowej

Na grobach Piotra Konieczki i Szczepana ?awniczaka

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic uczci?o poleg?ych na naszej ziemi obro?ców Ojczyzny w 82. rocznic? wybuchu II wojny ?wiatowej. Przedstawiciele SPKiO, 1 wrze?nia 2021 r., wspólnie z delegacj? Nadle?nictwa Kaczory, oddali cze?? kapralowi Piotrowi Konieczce w miejscu jego ?mierci pod Jeziorkami. Na cmentarzu w ?mi?owie zapalili znicze na grobach kaprala Piotra...

Czytaj więcej...

Kaczory z lotu ptaka

Z gry wida? wi?cej

Prezentujemy kilka lotniczych zdj?? Kaczor wykonanych w 2011 r. przez Bogdana Lacha....

Czytaj więcej...

Wspomnienia mieszkanki Kaczor w "Roczniku Skrzatuskim"

Relacja Haliny Miko?ajczuk: "Skrzatusz w mojej pami?ci"

W „Roczniku Skrzatuskim", t. VIII 2020, ukaza? si? artyku? Marka Fija?kowskiego „Skrzatusz w mojej pami?ci – lata 1940–1944. Relacja Haliny Miko?ajczuk". Halina Miko?ajczuk, z domu Martenka (ur. 1932, zm. 2019) by?a mieszkank? Kaczor. Jej relacja zosta?a spisana w 2019 r. „Rocznik Skrzatuski" jest inicjatyw? powsta?? w Roku Skrzatuskim z okazji...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Wielkopolanin z Ma?opolski i Wo?ynia

    W ostatnich latach dzi?ki wysi?kowi mi?o?ników lokalnej historii wydawane s? ksi??ki po?wi?cone poszczególnym miasteczkom, wsiom, osobom. Ruth Kapczy?ska (w przesz?o?ci dyrektor Zespo?u Szkó? Gospodarki ?ywno?ciowej im....

    Czytaj więcej...