Wolno?? i polsko?? im zawdzi?czamy

95. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Na cmentarzach gminy Kaczory pochowani s? uczestnicy Powstania Wielkopolskiego, którzy w 1918 r. stan?li do walki wyzwalaj?cej nasze ziemie z blisko 150-letniej niewoli niemieckiej. Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic wspólnie ze Szko?? Podstawow? w Kaczorach zapraszaj? na uroczysto?? w 95. rocznic? wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w pi?tek, 27 grudnia 2013 r.,...

Czytaj więcej...

Stary informator turystyczny

Kaczory i okolice w latach 70. XX wieku

Z kronikarskiej potrzeby przypominamy fragmenty wydanego w 1971 r. informatora pt. „Pi?a i okolice", którego autorem jest W?odzimierz ??cki *). W informatorze umieszczono trzy has?a zwi?zane z Gmin? Kaczory. KACZORY Du?a wie? przy linii kolejowej do Bydgoszczy oraz szosie Chodzie? - ?mi?owo. Le?y na skraju Gór Rzadkowskich i du?ych lasów....

Czytaj więcej...

10 lat pracy z osobami niepe?nosprawnymi

Jubileusz Warsztatu Terapii Zaj?ciowej przy DPS w Rzadkowie

10 lat istnienia i dzia?alno?ci na rzecz osób niepe?nosprawnych obchodzi Warsztat Terapii Zaj?ciowej przy Domu Pomocy Spo?ecznej w Rzadkowie. Warsztat powsta? 1 grudnia 2003 roku. Uczestnikami Warsztatu s? osoby niepe?nosprawne posiadaj?ce orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe?nosprawno?ci oraz ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zaj?ciowej. Obecnie w zaj?ciach warsztatowych...

Czytaj więcej...

Ta, co nie zgin??a, wyros?a z ich krwi

Ho?d zamordowanym w Grach Morzewskich

...

Czytaj więcej...

?wi?to Szko?y w roku 500-lecia Kaczor

Koncert w Szkole Podstawowej w Kaczorach

W pi?tkowe pó?ne po?udnie 25 pa?dziernika 2013 r. w Szkole Podstawowej w Kaczorach odby? si? dost?pny dla wszystkich koncert pt. „?wi?to Szko?y w roku 500-lecia Kaczor". Koncert po??czy? wyst?py artystyczne dzieci i doros?ych (za?piewa? zespó? „Promyk") z informacjami o historii szko?y i Kaczor. Na uroczysto?? przybyli uczniowie, ich rodzice i...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Ocali? od zapomnienia

    „Przewodnik Katolicki" w numerze 48 z 30 listopada 2014 r., w swym sta?ym dodatku „DIECEZJA BYDGOSKA", zamie?ci? artyku? pt. "Ocali? od zapomnienia" o renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach. Jego autork? jest...

    Czytaj więcej...