Prace budowlane w pe?ni

Informacja o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic informuje o przebiegu prac przy renowacji figury Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach: - Ze wzgl?du na du?y stopie? zniszczenia kierownik budowy zadecydowa? o ca?kowitej rozbiórce: s?upków, coko?u i fundamentów. - Zdj?to z coko?u figur? i przewieziono do miejsca renowacji, która b?dzie przeprowadzona przez pracowni? rze?biarsk? Edwarda...

Czytaj więcej...

Ruszy?y prace przygotowawcze do renowacji figury

?eby sko?czy?, trzeba zacz??

28 sierpnia 2014 r. odby? si? pierwszy etap prac koniecznych do przeprowadzenia renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach. Zdj?to z coko?u figur?. Usuni?to sp?kane: cokó?, s?upki, ozdobne murki i fundamenty tych wszystkich elementów. Prace mo?liwe by?y do wykonania dzi?ki dwom kaczorskim firmom, które udost?pni?y maszyny i pracuj?cych nimi ludzi. [Przetwarzanie zdj?? po...

Czytaj więcej...

Renowacja figury Matki Boskiej w Kaczorach

Mocno zniszczona figura wymaga odnowienia

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic rozpocz??o starania o renowacj? mocno zniszczonej up?ywem czasu figury Matki Boskiej stoj?cej w Kaczorach na skwerze przy wej?ciu do Gimnazjum im. Jana Paw?a II, od strony ul. Chodzieskiej. ?Etap opracowania dokumentacji zosta? zako?czony, uzyskali?my zgody konserwatora zabytków, w?adz Powiatu Pilskiego i Gminy Kaczory na prowadzenie prac budowlanych...

Czytaj więcej...

Lato, lato, lato czeka...

Piknik na powitanie lata

Przed rokiem kaczorski piknik nad stawem za torami odby? si? w maju, w Zielone ?wi?tki (19.5.2013). Tegoroczny, przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic oraz Rad? So?eck? w Kaczorach, zosta? zaplanowany jako piknik na powitanie lata i oby? si? w niedziel?, 22 czerwca 2014 r. Poprzednie dni by?y ch?odne i pe?ne...

Czytaj więcej...

Powitajmy razem lato

Piknik nad stawem za torami

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic oraz Rada So?ecka w Kaczorach zapraszaj? w niedziel?, 22 czerwca 2014 r., na piknik „Powitanie lata", przy stawie za torami, na ko?cu ulicy Ko?cielnej. Pocz?tek o godz. 14.00. Szczegó?owe informacje podaj? plakaty wywieszone na kaczorskich tablicach og?osze?: ...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • ELEONORA D?UGOSZ

    12 maja 2018 r. zmar?a Eleonora D?ugosz, pierwsza osoba, któr? Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic obdarzy?o tytu?em „Honorowego Cz?onka Stowarzyszenia". Eleonora D?ugosz urodzi?a si? 24 grudnia 1928 r. w Margoninie w rodzinie Wincentego i Witos?awy...

    Czytaj więcej...